PVV Noord-Brabant stelt vragen over weigering informatie agenda Commissaris der Koning

Geachte Commissaris,

1. In december deed ik als statenlid een informatieverzoek waarbij ik u verzocht dezelfde informatie te mogen ontvangen als u aan journalisten had verstrekt (zoals bleek uit diverse media-artikelen, zie bijlage 1) over uw agenda, aangevuld met dezelfde informatie van nieuwere datum. U weigerde mij de informatie te verschaffen.
Later heb ik u gevraagd (6 maart 2017) om EXACT DEZELFDE INFORMATIE aan mij te verstrekken als u de journalisten heeft verstrekt, dus zonder de additionele tijdsperiode.

U bent bij uw weigering gebleven. Correspondentie treft u in bijlage 2,3 en 4 aan.

a.
In mijn brief van 17 maart stelde ik een aantal additionele procesmatige vragen. U heeft die vragen slechts ten dele beantwoord. Wilt u zo vriendelijk zijn de vragen over het proces van de informatievoorziening aan de journalisten via deze weg van schriftelijke statenvragen alsnog te beantwoorden?:
I. wie de informatie heeft aangevraagd (welke organisatie/medium)
II. wanneer het informatieverzoek is ingediend
III. op welke wijze het verzoek is ingediend
IV. de exacte formulering van het verzoek
V. wie van de provincie (functionaris, naam niet nodig) heeft gereageerd
VI. wanneer de provincie heeft gereageerd
VII. op welke wijze er is gereageerd, exacte formulering van de procesmatige reactie op het verzoek.

b.
Kunt u in het verlengde van vraag 1a aangeven wat destijds op het moment van verstrekking de status was van de informatie die u aan de journalisten heeft verstrekt? Ging het om ofwel openbare informatie of betrof het vertrouwelijke dan wel geheime informatie? Zijn bij verstrekking van de informatie bepaalde voorwaarden gesteld? Zo ja, welke?

c.
Kunt u in het verlengde van vraag 1a aangeven wat momenteel de status is van de informatie die u destijds aan de journalisten heeft verstrekt? Zijn momenteel bepaalde beperkende voorwaarden ten opzichte van de openbaarheid van toepassing? Zo ja, welke?

2. In uw correspondentie stelt u op dat uw weblog en uw jaarverslag, met daarin 'een greep uit de agenda' van de CdK voldoende informatie aan PS bieden om hun controlerende taak te vervullen. De PVV heeft uw jaarverslag 2016 dat deze week verscheen met belangstelling gelezen, in de veronderstelling dat deze editie gezien uw stelling daarover veel méér en veel volledigere informatie zou bevatten over uw agenda dan de voorgaande edities. Net zoals de voorgaande edities van uw jaarverslag bevat deze 2016-editie echter ook slechts een zeer summiere greep uit de agenda van de CdK, met veelal hiaten van meerdere dagen of zelfs weken. Net als de voorgaande edities gaat het met name om regio- en werkbezoeken en ceremoniële zaken zoals diners met hoogwaardigheidsbekleders, openingen, prijsuitreikingen, ontvangsten van buitenlande delegaties, vieringen etc.

a.
Hoe verhoudt zich deze zeer marginale greep uit de agenda van een paar items per maand tot de "meer dan 700 dagen uit de werkagenda van de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk" die de journalisten hebben ontvangen?

b.
Waarom zouden volgens u journalisten -in tegenstelling tot statenleden- níet uit uw jaarverslag kunnen opmaken wat u doet, en hebben zij kennelijk wel de uitgebreide informatie nodig gehad die u hen heeft verstrekt?

c.
Welke overwegingen hebben u tot het besluit gebracht dat voor het schrijven van een krantenartikel het verschaffen van veel meer en veel gedetailleerdere informatie dan de 'greep uit de agenda' (die voor de controlerende taak van de volksvertegenwoordiging voldoende zou zijn), noodzakelijk en/of legitiem zou zijn?

d.
Indien deze zeer summiere 'greep uit de agenda van de CdK' volgens u voldoende informatie is om de controlerende taak te vervullen -úw argument om aan een statenlid niet dezelfde informatie te verstrekken die u wél aan journalisten heeft verstrekt- bent u dan met de PVV van mening dat u de controlerende taak van de volksvertegenwoordiger volstrekt niet serieus neemt?

3. Alles overwegende stel ik u nogmaals de vraag, mag ik van u EXACT DEZELFDE INFORMATIE ontvangen als de journalisten hebben ontvangen naar aanleiding van hun verzoek?

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant

 

Beantwoording: pdfAgenda_CDK_beantwoording_dd_04-07-2017.pdf

 

BIJLAGE 1: diverse mediaberichten over de agenda van de CdK

Brabants Dagblad

29 december 2016 donderdag

Langstraat Editie

Een komen en gaan aan de Brabantse dis

BYLINE: HUB DOHMEN EN CHRIS VAN MERSBERGEN

SECTION: Brabants Dagblad; Blz. 1   LENGTH: 288 woorden

HIGHLIGHT: De agenda van Wim van de Donk verschaft een mooi inkijkje in wie vaak contact heeft met decommissaris van de Koning.

Agenda van Wim van de Donk ontleed

Met wie praat, luncht en netwerkt commissaris van de Koning Wim van de Donk (54)? Wie staat zo dichtbij de machtigste bestuurder van Brabant dat hij in zijn oor kan fluisteren? Met die vraag vroegen de Brabantse kranten zijn agenda uit de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 op. Die biedt een interessant inkijkje in het web rond Van de Donk. Maar de verrassing kwam uit de namen die de commissaris zwart had laten maken. Wie zijn best deed, kon ze toch lezen.

.............................

Lees meer over het netwerk van Wim van de Donk op pagina 3 en regiokatern 10 & 1 1

Brabants Dagblad

29 december 2016 donderdag

Bommelerwaard Editie; Den Bosch Stad Editie; Langstraat Editie; Meierij Editie; Oss Editie; Tilburg Editie; Veghel-Uden Editie

Netwerken tussen potten en pannen

BYLINE: HUB DOHMEN, CHRIS VAN MERSBERGEN EN NICO SCHAPENDONK

SECTION: Brabants Dagblad; Blz. 3   LENGTH: 581 woorden

HIGHLIGHT: Een spin in het web van boerenbont is Wim van de Donk. De Brabantse commissaris van de Koning heeft bijna een dagtaak aan lobbyen, bellen, eten, koffiedrinken, bezoeken en ontvangen.

Brabantse commissaris praat met iedereen die hij relevant acht

<<.............................>>

Wim van de Donk zwaait alweer zeven jaar de scepter over Brabant. Beide herenclubs zijn mooie gelegenheden om te netwerken. En als rasbestuurder en spin in het web van boerenbont heeft hij haast een dagtaak aan lobbyen, bellen, eten, koffiedrinken, bezoeken en ontvangen, zo blijkt uit zijn agenda.

<<...........................>>

Relevant

Van de Donk praat met iedereen die hij relevant acht. Of het nu gaat om Jumbo-baas Frits van Eerd, sporter Marianne Vos of cateraar Bob Hutten, hij maakt tijd vrij. En hij houdt wel van een geintje. Bij het recente afscheid van Wim van der Leegte als voorman van VDL, zet hij samen met Guus Meeuwis zijn hit Brabant in.

Om de Brabantse zaak te bepleiten onderhoudt hij niet alleen contacten binnen de provincie, maar ook in binnen- en buitenland. Zijn chauffeur brengt hem bijna wekelijks naar Den Haag. Zijn agenda vermeldt afspraken met Ronald Plasterk, Alexander Pechtold (D66), procureur-generaal Herman Bolhaar en bestuurskundige Pieter Tops. De commissaris komt ook regelmatig over de vloer in Brussel.

<<.........................>>

Brabants Dagblad

29 december 2016 donderdag

Bommelerwaard Editie; Den Bosch Stad Editie; Langstraat Editie; Meierij Editie; Oss Editie; Tilburg Editie; Veghel-Uden Editie

'Ik kan mijn integriteit maar één keer verspelen'

BYLINE: HUB DOHMEN, CHRIS VAN MERSBERGEN EN NICO SCHAPENDONK ILLUSTRATIE RUBEN OPPENHEIMER FOTO MARC BOLSIUS

SECTION: Brabants Dagblad; Blz. 10 LENGTH: 663 woorden

HIGHLIGHT: Met wie praat, luncht en netwerkt de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk?Zijn agenda biedt een onthullend inzicht.

Na bestudering van meer dan 700 dagen uit de werkagenda van de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk kan één ding niet worden ontkend: hij beweegt zich tussen de elite.

<<.........................>>

Dat zijn agenda van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 door drie journalisten uur na uur is uitgespit, zegt hij dan ook prima te vinden. ,,Bestuurders verdienen het om kritisch te worden gevolgd."

Toch zijn in de agenda enkele tientallen afspraken of delen daarvan onherkenbaar gemaakt. Dat zijn volgens zijn woordvoerder stuk voor stuk privé-afspraken. Dat blijkt niet te kloppen. Zo is bij herhaaldelijk overleg over landgoed Haarendael in Haaren de gesprekspartner niet, maar het onderwerp wél zwart gemaakt. Ook is geprobeerd de kookclub 'weg te gummen', terwijl het juist een zakelijke afspraak is - Van de Donk is hiervoor als commissaris uitgenodigd. Het onherkenbaar maken van tekst in de agenda was echter zo slecht gedaan dat de informatie veelal tóch te lezen was.

<<.......................................>>

BN/DeStem

30 december 2016 vrijdag

Bergen op Zoom Editie

'Tevreden met Wim van de Donk'

BYLINE: FRANK TIMMERS

SECTION: BN De Stem; Blz. 5

LENGTH: 303 woorden

<<............................>>

De Brabantse kranten namen de agenda van Van de Donk van 1 april 2014 tot 1 april 2016 door en zagen daarin dat de meeste contacten de bestuurder voerden naar Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.

<<....................>>

 

BIJLAGE 2: brief 24 februari 2017 CdK als reactie op informatieverzoek

statenvragen25062017 01 

infovddonkzonderhandtekening1

 

BIJLAGE 3: brief 17 maart 2017 aan CdK, reactie op brief d.d. 24 februari

Commissaris der Koning van Noord-Brabant

prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

Tilburg, 17 maart 2017

Betreft: reactie op uw brief d.d. 24 februari onderwerp Informatieverzoek agenda Commissaris van de Koning.

Geachte heer van de Donk,

Ik ontving uw brief van 24 februari waarin u mij berichtte over uw besluit naar aanleiding van een informatieverzoek mijnerzijds. Op 29 december 2016 diende ik een informatieverzoek in via de griffie. Mijn vraag was dezelfde informatie te mogen ontvangen als de pers van u had ontvangen. Dit naar aanleiding van een artikel in diverse media (zie [1] en bijlage).

In uw brief schetst u de procesgang naar aanleiding van mijn vraag en geeft u uw zienswijze ten aanzien van de inhoud van mijn vraag. U geeft aan mijn verzoek om dezelfde informatie te mogen ontvangen als de verslaggevers niet in te willigen.

Uw brief kan ik niet onbeantwoord laten, en ik zal onderstaand dan ook ingaan op diverse punten uit zowel het proces als uw zienswijze.

Ik start mijn betoog echter met de opmerking dat ik de zorgvuldigheid waarmee u de casus behandelt zeer op prijs stel. Ook het feit dat u mij over mijn beweegredenen bevraagt beschouw ik als een uiting van die zorgvuldigheid. Dat doet echter niets af aan het feit dat ik uw zienswijze niet deel.

Ten aanzien van het proces merk ik op dat zowel telefonisch alsook gedurende ons gesprek waar u in uw brief naar verwijst uw betoog werd onderbouwd met de verwijzing dat er mogelijke terughoudendheid zou kunnen ontstaan bij derden om in de toekomst uw gesprekspartner te zijn ingeval uw agenda voor mij openbaar zou zijn. Ik heb u mee gegeven dat dit een vreemd argument is gezien het feit dat een dergelijke overweging dan kennelijk geen bezwaar is geweest voor verstrekking van de informatie aan de journalisten. Ik tref dit argument niet meer in uw brief aan en vermeld het daarom voor de volledigheid.

In het gesprek heeft u aangegeven dat exact dezelfde informatie als de journalisten hadden gehad best aan mij kon worden verstrekt, maar dat mijn vraag complex was omdat ik om meer informatie vroeg dan de journalisten. Ik heb u duidelijk gemaakt dat hetgeen ik méér heb gevraagd dan de journalisten enkel betrekking heeft op een langere tijdsperiode, namelijk ook de periode 1 april 2016 tot eind 2016, en dus niet op de inhoudelijkheid. In uw brief besluit u mij geen enkele informatie te verstrekken. Dat is in strijd met hetgeen u in de bespreking feitelijk heeft gemeld.

Dan ten aanzien van de inhoud, uw onderbouwing waarom u mij de informatie zoals u die aan de journalisten openbaar heeft gemaakt. Ik merk op dat deze onderbouwing haaks staat op een aantal principes zoals die in de wet zijn opgenomen.

Allereerst, in uw brief merkt u op dat de stelling dat de informatie die ik opvraag reeds openbaar is omdat deze aan de pers is verstrekt een misverstand zou zijn, wat u onderbouwt door dit een experiment te noemen. Er is echter geen enkele juridische grondslag voor dit begrip 'experiment', waardoor uw argument dan ook geen stand houdt.

Ook merkt u in diezelfde context op dat het verstrekken van informatie (aan de journalisten) niet gelijk zou zijn aan het openbaar maken van die informatie. Volgens het door u daarover ingewonnen juridische advies zouden de verslaggevers om informatie hebben gevraagd en niet om openbaarmaking, en is door de verslaggevers niet gewezen op de WOB. Ik verwijs hier naar een aantal heldere principes uit de Wet Openbaarheid Bestuur. Ten eerste het principe 'Eens openbaar, is altijd openbaar' en ten tweede het principe dat er geen vormvereisten zijn voor een WOB-verzoek. Uw stelling dat er niet zou zijn gewezen op de WOB zou hooguit een semantische discussie genoemd kunnen worden.

Voorts merkt u op dat de journalisten geen openbaarmaking beogen voor iedereen. Feitelijk is dit argument op geen enkele manier relevant, aangezien een verzoek om informatie niet hoeft te worden onderbouwd met een specifiek doel. Deze passage doet dan ook niet ter zake.

Tenslotte, zoals u zelf ook heeft aangeroerd, heb ik mijn verzoek in mijn hoedanigheid als statenlid gedaan. De inlichtingenplicht ten aanzien van een lid van een vertegenwoordigend orgaan weegt zwaarder dan de openbaarheid ten aanzien van burgers: informatie die op grond van de WOB openbaar moet worden gemaakt kan immers niet op grond van de inlichtingenplicht worden geweigerd. Nu u informatie heeft verstrekt aan journalisten, wat juridisch gezien moet worden beschouwd als een openbaarmaking op basis van de WOB zie ik dan ook geen enkel beletsel om diezelfde informatie aan mij te verstrekken.

Ik verzoek u dan ook hierbij exact dezelfde informatie die u aan de journalisten heeft verstrekt aan mij te verstrekken.

Daarnaast verzoek ik u mij de volgende procesinformatie over het informatieverzoek van de journalisten te doen toekomen:

  1. wie de informatie heeft aangevraagd (welke organisatie/medium)
  2. wanneer het informatieverzoek is ingediend
  3. op welke wijze het verzoek is ingediend
  4. de exacte formulering van het verzoek
  5. wie van de provincie (functionaris, naam niet nodig) heeft gereageerd
  6. wanneer de provincie heeft gereageerd
  7. op welke wijze er is gereageerd, exacte formulering van de procesmatige reactie op het verzoek.

U kunt de informatie sturen naar adres postbus 147, 5050AC  Goirle.

Met vriendelijke groeten,

Patricia van der Kammen

BIJLAGE 4: Brief van 3 april 2017 van CdK in reactie op schrijven 17 maart

statenvragen25062017 3

 infovddonkzonderhandtekening2

 

[1] zie bijvoorbeeld:  http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/onthullend-inkijkje-in-agenda-commissaris-wim-van-de-donk-1.6779068