Minachting inwoners door GS bij herindeling Nuenen

Geacht college,

Volgens een artikel in ED online van 28 augustus 2017 heeft GS ervoor gekozen om via een ARHI procedure een herindeling van de gemeente Nuenen af te dwingen. Binnen die procedure zijn volgens gedeputeerde Spierings van D66 de colleges van B&W van Nuenen en van een tweetal beoogde fusiegemeentes de primaire gesprekspartner van de gedeputeerde .

De PVV Noord-Brabant heeft daarover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel in ED over het buitenspel zetten van de gemeenteraad van Nuenen1?

2. In de beantwoording op statenvragen van collega's Dereyckere en Heijman over deze casus wordt de informatie-avond aangekondigd over de invulling van het open overleg. Deze beantwoording, gedateerd 15 augustus, is per dagmail van 29 augustus onder de aandacht van Provinciale Staten gebracht.

a. Kan het college aangeven waarom zij de beantwoording van de statenvragen, gedateerd 15 augustus, pas na twee weken heeft vrijgegeven, waardoor PS pas ná het plaatsvinden van de informatie-avond waarover het artikel in het ED bericht, zijn geïnformeerd?

b. Kan het college uitputtend aangeven wie naast de raads- en collegeleden van de gemeente Nuenen uitgenodigd waren voor deze informatiebijeenkomst?

3. GS lijkt koste wat kost aan te willen sturen op een snelle beslissing in de casus herindeling gemeente Nuenen. In de beantwoording van recente statenvragen van collega's Deryckere en Heijman over deze casus beargumenteert het college dat de urgentie gelegen is in het feit dat er sprake zou zijn van een "gebrek aan bestuurskracht".

a. Kan GS onderbouwen waarom de paar maanden uitstel die de gemeente Nuenen aan GS heeft verzocht (tot 1 november) om te komen met een eigen voorstel níet acceptabel zouden zijn voor GS, terwijl het veel langere tijdpad van de Arhi-procedure waarbij de provincie medio februari 2018 met een voorstel wil komen (aldus het artikel in ED), dat dan kennelijk wél is?
b. Kan hieruit geconcludeerd worden dat niet haast om de bestuurskracht te verbeteren maar kennelijk een heel ander motief een rol speelt voor de beslissing om de Arhi-procedure te volgen? Zo nee, wat kan er volgens GS dan wél worden geconcludeerd?
c. Waarom kiest het college hier willens en wetens voor 'tempo & dwang' in plaats van 'zorgvuldigheid & draagvlak'?

4. Volgens het artikel in het ED stelt gedeputeerde Spierings dat zij eerst met de colleges van de drie gemeentes gaat praten omdat de wet dat voorschrijft.

a. Is de gedeputeerde hier juist geciteerd? Indien dat niet zo is, wat heeft de gedeputeerde dan wél gesteld?
b. Volgens de Arhi moet GS B&W van de betrokken gemeenten in de gelegenheid stellen met GS overleg te voeren. De Arhi schrijft niet voor dat dit gesprek als eerste moet plaatsvinden, noch dat de colleges van B&W de enige gesprekspartners zouden moeten zijn. Indien vraag a bevestigend is beantwoord, waarom wekt gedeputeerde Spierings de indruk alsof zij niet anders zou kunnen handelen in haar keuze wanneer zij met wie spreekt?

5. Volgens het artikel worden de gesprekken vertrouwelijk gevoerd. Kan het college aangeven waarom de burgers noch de gemeenteraadsleden de gesprekken niet mogen horen?

6. Volgens het artikel moet de keuze op zoveel mogelijk draagvlak kunnen rekenen, maar staat vooralsnog geen peiling naar de mening van de inwoners gepland.

a. Kan het college aangeven waarom zij -onder aanvoering van een Democraten66-gedeputeerde nota bene- de mening van de burgers volledig terzijde schuift?
b. Kan het college aangeven waarom zij de weg van de bestuurlijke achterkamer kiest en niet de weg van het bevragen van de direct belanghebbenden?
c. Is het college net als de PVV van mening dat een herindeling nooit maar dan ook nooit opgelegd moet worden door bestuurders, maar enkel zou mogen plaatsvinden als de betrokken inwoners hun goedkeuring eraan hebben verleend?
d. Is het in dat licht bezien niet meer dan logisch dat het woord niet aan de colleges van B&W, GS of de gemeenteraad is, maar eerst en vooral aan alle betrokken inwoners?

7. Is het college bereid om de Arhi-procedure te staken en de gemeente Nuenen te adviseren om een referendum te organiseren zodat de bewoners kunnen aangeven hoe zij over de toekomst van hun gemeente denken? Zo nee, waarom is het college -en dan met name de portefeuillehoudende gedeputeerde van D66- niet vóór het raadplegen van de inwoners over een voor hen zo belangrijke aangelegenheid?

Namens de PVV Noord-Brabant,

P. van der Kammen

[1] http://www.ed.nl/nuenen/provincie-zet-nuenense-gemeenteraad-buitenspel-in-herindeling~a1c806c0/  

 

Beantwoording: Minachting_inwoners_Nuenen_beantwoording_dd_19-09-2017.pdf