Stop de stalbrand, stop de transitie veehouderij

 Geacht college,

In 2017 zijn al 225.000 dieren  omgekomen bij stalbranden. Veel van dit leed had volgens de PVV-fractie  voorkomen kunnen worden door onder andere betere regels. Na lang aandringen van onder andere de Tweede Kamerfractie van de PVV, gaat het kabinet onderzoeken of het boeren kan verplichten om ook hun bestaande stallen beter te beveiligen tegen brand.
De PVV Noord-Brabant is voor de verplichte aanpassing van brandveiligheid van bestaande stallen, maar vreest dat de door dit college ingezette “transitie duurzame veehouderij” hierop een averechts effect zal hebben .

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1) Op 31 augustus heeft gedeputeerde Spierings een memo naar PS gestuurd met als bijlage de evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 en vervolg¹. In dit memo geeft GS geen inhoudelijke reactie op de evaluatie. Welke maatregelen om stalbranden te voorkomen kan en/of gaat GS nemen n.a.v. de evaluatie?

2) Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat er in bestaande stallen ook een verplichte aanpassing moet komen om deze brandveiliger te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan de provincie binnen haar bevoegdheden hieraan bijdragen?

3)In de evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 staat: “Brandveiligheid van stallen zal sterk onder druk blijven staan door de relatief geringe kans op stalbrand (ondanks de grote impact), de kostprijsgedreven afwegingen en de regeldruk op o.a. milieugebied, en dient mede om die reden regelmatig onder de aandacht te worden gebracht.” Deelt GS de constatering van de PVV dat door de verhoogde kostprijs en regeldruk op o.a. milieugebied, die beiden door de “transitie duurzame veehouderij” ontstaan, de verbetering van brandveiligheid van stallen in Brabant onder druk blijft staan? Zo nee, waarom niet? 

4) In de evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 staat: “Milieu-inspecties door Omgevingsdiensten (frequentie 1 keer per 5-10 jaar, grote bedrijven het meest frequent) bieden in potentie een zinvolle gelegenheid om ondernemers, naast de formele milieu-inspectie, te attenderen op risico’s met betrekking tot brandveiligheid.”
Is GS bereid om naar aanleiding van deze conclusie uit de evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 de omgevingsdiensten aan te sporen om bij milieu-inspecties meer aandacht te vestigen op risico’s met betrekking tot brandveiligheid in stallen? Zo nee, waarom niet?

Uit onderzoek² van DLV advies is gebleken dat de “transitie duurzame veehouderij” €500 miljoen gaat vergen van veehouders. De PVV-fractie is van mening dat dit budget beter besteed kan worden om (bestaande) stallen brandveiliger te maken en om dierenwelzijn te vergroten.

5) Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat budget dat door boeren besteed gaat worden aan “transitie duurzame veehouderij” niet meer uitgegeven kan worden aan het brandveiliger maken van (bestaande) stallen? Zo nee, waarom niet?

6) Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat het brandveiliger maken van (bestaande) stallen voorrang zou moeten hebben op de “transitie duurzame veehouderij”? Zo nee, waarom niet?  

7) Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat de uitvoering van de “transitie duurzame veehouderij” stopgezet moet worden totdat het onderzoek en de maatregelen die genoemd worden in de brief³ van de staatssecretaris van Ministerie van Economische Zaken zijn afgerond? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1]  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/07/01/evaluatie-actieplan-stalbranden-2012-2016

[2] http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2017/8/Brabants-milieubeleid-vergt-500-miljoen-van-veehouders-172936E/

[3] https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7laWu3ojWAhUEYlAKHSCiAPIQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2017%2F08%2F30%2Fkamerbrief-over-evaluatie-actieplan-stalbranden-2012-2016-en-vervolg%2Fkamerbrief-over-evaluatie-actieplan-stalbranden-2012-2016-en-vervolg.pdf&usg=AFQjCNEFugdC_Uw73s3RmTS6L2cGsGUegg

 

Beantwoording: pdfStop_stalbranden_beantwoording_25-09-2017.pdf