Voorzitter, de gedeputeerde vraagt een slordige 4,3 miljoen euro voor 2017 naar voren te halen voor biodiversiteit, om vooral in te zetten op de extra dure projecten. Ook loopt GS vooruit naar 2019 door te suggereren dat als op dat moment extra middelen nodig blijken te zijn, dit opgevangen moet worden binnen de nog beschikbare bestuursakkoordmiddelen van € 43 miljoen. De soorten die vooral lijken te gedijen met dit beleid zijn de geldwolf en het rupsje-nooit-genoeg in dit college. Honderden miljoenen voor natuurbeleid is nog niet genoeg, steeds moet er nog meer geld bij, of moet budget nog sneller worden uitgegeven, waarna tekorten weer moeten worden aangevuld.

Lees meer: Spreektekst uitvoeringsprogramma biodiversiteit en leefgebieden

De Statenfractie van de PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennisgenomen van berichten van Nexus-directeur Rob Riemen aan het Brabantse provinciebestuur. De heer Riemen betitelt Brabantse PVV Statenleden daarin onder andere als “de Brabantse fascisten” en “huisfascisten”.

Het Nexus Instituut ontvangt jaarlijks ongeveer 84.000 euro subsidie van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast krijgt het instituut ook van andere overheden subsidie, in totaal ruim een miljoen euro (voor nadere cijfers zie: http://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1397-statenvragen-over-rijkelijk-gesubsidieerde-elitaire-snoepreizen-door-rob-riemen-van-het-nexus-instituut ).

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Statenvragen over demoniserende Riemen van Nexus Instituut

Voorzitter,

Het is een gotspe dat GS deze veegronde van de Verordening Ruimte voorspiegelt als ‘beleidsarme wijzigingen’. Voorliggend voorstel komt met enkele wijzigingen die verre van beleidsarm zijn: met name het uitroepen van héél Brabant tot een potentieel windpark en een bevoegdheidsuitbreiding van GS voor kaartactualisaties zijn verstrekkende ingrepen.

Lees meer: Spreektekst Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016

MOTIE stop de islamisering van Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Lees meer: MOTIE stop de islamisering van Brabant

De PVV Noord-Brabant is woedend op Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die onlangs in Brussel benoemd werd tot rapporteur-generaal van het Juncker-plan. Met dit plan, waarvan Van de Donk nu de kartrekker in de regio's moet worden, wil voorzitter van de Europese Commissie Juncker 630 miljard euro uitgeven aan met name doorgeschoten duurzaamheidsuitgaven. Net zoals bij de meeste andere Brusselse subsidies profiteren vooral de zuidelijke en oostelijke landen, en de EU-uitgaven zijn dan ook niet meer dan een socialistisch herverdelingsmechanisme.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Brabantse Commissaris van de Koning als knecht van Brusselse Eurocraten zeer...

Statenvragen mestvisie

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de visie op mest¹ die de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) naar aanleiding van de Brabantse mestdialoog heeft opgesteld.

De PVV fractie vreest dat met het mogelijke verbod op de opslag van drijf- en/of stalmest van de provincie de weidegang van vee beperkt gaat worden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen mestvisie

Statenvragen huisdierdumpingen in Brabant

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met groot afgrijzen kennis genomen van de artikelen “zeventien cavia’s gedumpt in bos bij Bergen op Zoom ¹” van BN de stem en “Hond vastgebonden aan boom in Liesbos Breda: ‘Een hond dumpen doe je niet’ “van omroep Brabant ²

De PVV vindt het afschuwelijk dat er huisdieren in bossen gedumpt worden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen huisdierdumpingen in Brabant

Spreektekst Verordening natuurbescherming

Voorzitter, weliswaar is deze verordening volgens GS beleidsneutraal opgesteld, maar een groot deel van dat bestaande beleid kan de PVV zeker niet onderschrijven, zoals stikstofbeleid, Natura2000 en Brabant Uitnodigend Groen (BrUG). Bovendien sluiten de doelen ook aan bij de ambities van BrUG en het Bestuursakkoord, waar de PVV niet achter staat. Bijvoorbeeld art. 1.4 lid 2 (zie ook artikelsgewijze toelichting) wat omwille van Brusselse Natura2000 regelzucht weer zware eisen oplegt aan onze Brabantse boeren: per 2027 moeten alle stallen voldoen aan emissiereductie eisen, anders moeten deze buiten gebruik worden gesteld. En nu wil de gedeputeerde nog verder gaan door al per 2020 deze eisen aan boeren op te leggen, wanneer stopt u onze Brabantse boeren gezinsbedrijven het werk onmogelijk te maken? Wanneer stopt GS nu eens met buigen voor Brussel?

Lees meer: Spreektekst Verordening natuurbescherming

Spreektekst Brabantse aanpak leegstand

Voorzitter,

Het Statenvoorstel voor de Brabantse Aanpak Leegstand is een vrij wollig en weinig concreet programma, wat in de uitvoering nog allerlei richtingen op kan gaan. Het programma is meer een overkoepelende aanpak die met partners nader wordt uitgewerkt in subregionale agenda’s en waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij de gemeenten blijft liggen. Voor dit college moet het bijdragen aan ‘maatschappelijke behoeften’, waaronder onder andere wordt verstaan woningbouw, circulaire economie, duurzame energie en sociale veerkracht. Hiermee trekt het college haar beleidsruimte zo breed dat het feitelijk een vrijbrief is om het leegstandsbeleid voor praktisch ieder doel in te zetten.

Lees meer: Spreektekst Brabantse aanpak leegstand

Spreektekst Begroting 2017

Voorzitter,

Vandaag ligt er wederom een begroting voor die niet de begroting is vóór de Brabantse burger, maar de begroting van de Brusselse belangen. De strategie van dit college lijkt vooral gericht op het vereenzelvigen met de agenda van Juncker en de provinciale agenda daar vervolgens doodleuk op aan te laten sluiten. Circulaire economie, duurzaamheid, sociale inclusie: de hele Brusselse bullshit-bingo passeert de revue in de plannen van dit college. Om daarbij vervolgens alle Brusselse regeltjes, co-financieringen en verplichtingen op de koop toe te nemen: ondertussen mogen de Brabantse burgers en bedrijven voor de consequenties van deze bestuurlijke eurofilie opdraaien.

Lees meer: Spreektekst Begroting 2017

Geacht college,

Op 8 november jl. viel in het Brabants Dagblad te lezen dat wethouder Gé Wagemakers van Oss zich tegenwoordig sterk afvraagt of de N329, de “Weg van de Toekomst” wel werkt en of de weg eigenlijk wel zo bijzonder is als bij de opening werd geschetst.[1] De uitspraken van de wethouder in dit artikel, gecombineerd met het gegeven dat dit project de provincie ruim 40 miljoen euro kostte[2], roepen bij de fractie van de PVV de volgende vragen op:

Lees meer: PVV Brabant ziet weinig toekomst in 'Weg van de Toekomst' bij Oss

De Brabantse PVV-fractie heeft met verbazing kennis genomen van plannen voor plaatsing van windturbines bij Helmond, één van de windarmste gebieden van Nederland. Evenzeer is er verbazing over het enthousiasme hierover dat vanuit de Bossche provincietoren te horen is.

Windmolens zijn volgens de PVV in Helmond 'Jan Doedelmolens', omdat ze volstrekt nutteloos zijn. Bij de statenvragen is een windkaart voor Nederland op 100 meter hoogte gevoegd.

Lees meer: PVV: Windindustrie in windarm Helmond? Windmolens zijn daar Jan Doedelmolens!

Spreektekst Burap 2016

Voorzitter, we bespreken vandaag de bestuursrapportage 2016, een alles-in-een statenvoorstel. In plaats van een rapportage over de voortgang van de begrotingsplannen 2016 ligt de nadruk op een hele reeks begrotingswijzigingen en besluiten we behalve over de voortgang ook vooral over die vele begrotingswijzigingen en over een nota reserves.

Lees meer: Spreektekst Burap 2016

De PVV in de Brabantse Staten is woest over het bericht dat de minister en de gedeputeerde, beiden van de VVD, eerst gaan kijken of de problemen op de A67 ook met slimme oplossingen aangepakt kunnen worden.

"Er is maar één slimme oplossing en dat is de asfalteermachine", aldus PVV-statenlid Harry van den Berg, die er aan toevoegt dat tenminste tot de verbreding het inhaalverbod voor vrachtwagens weer ingevoerd moet worden.

Volgens de PVV heeft de VVD de Brabantse automobilist flink in de steek gelaten: "De VVD heeft in Noord-Brabant de Ruit rond Eindhoven weggegeven, de N279 bij Helmond gehalveerd en gaat nu ook nog de A67 opnieuw vertragen: schaamteloos!"

Lees meer: Brabantse PVV woest over VVD-getreuzel bij verbreding A67