De PVV in de Brabantse Staten is woest over het bericht dat de minister en de gedeputeerde, beiden van de VVD, eerst gaan kijken of de problemen op de A67 ook met slimme oplossingen aangepakt kunnen worden.

"Er is maar één slimme oplossing en dat is de asfalteermachine", aldus PVV-statenlid Harry van den Berg, die er aan toevoegt dat tenminste tot de verbreding het inhaalverbod voor vrachtwagens weer ingevoerd moet worden.

Volgens de PVV heeft de VVD de Brabantse automobilist flink in de steek gelaten: "De VVD heeft in Noord-Brabant de Ruit rond Eindhoven weggegeven, de N279 bij Helmond gehalveerd en gaat nu ook nog de A67 opnieuw vertragen: schaamteloos!"

Lees meer: Brabantse PVV woest over VVD-getreuzel bij verbreding A67

Statenvragen huisdierdumpingen in Brabant

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met groot afgrijzen kennis genomen van de artikelen “zeventien cavia’s gedumpt in bos bij Bergen op Zoom ¹” van BN de stem en “Hond vastgebonden aan boom in Liesbos Breda: ‘Een hond dumpen doe je niet’ “van omroep Brabant ²

De PVV vindt het afschuwelijk dat er huisdieren in bossen gedumpt worden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen huisdierdumpingen in Brabant

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met weerzin kennis genomen van het artikel “Geen geknoei meer met mest¹” van het Eindhovens Dagblad.
Volgens het artikel wil de provincie een verbod op de opslag van drijfmest.
De PVV Noord-Brabant is van mening dat agrariërs de mogelijkheid moeten houden om drijfmest over het agrarische land uit te rijden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Brabant stelt vragen over verbod op opslag van drijfmest

De PVV Noord-Brabant is verbolgen over de beantwoording door het college van GS op Statenvragen over de rol van Sportservice Noord-Brabant bij het bezoek van kinderen aan een moskee in Roosendaal tijdens de kindersportweek. Het college weigert een inhoudelijke reactie te geven op de gestelde vragen, omdat zij deze als ‘suggestief’ en in strijd met artikel 1 van de Grondwet beoordeelt. Ondertussen spreekt GS wél uitdrukkelijk haar steun uit aan de samenwerking met de moskee. PVV-fractievoorzitter Van Hattem: “Het getuigt van pure minachting van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers om Statenvragen niet inhoudelijk te beantwoorden.”

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Schandalige en minachtende reactie college op Statenvragen over kindersportweek...

Spreektekst Verordening Kwaliteit VTH

Voorzitter, over het beleid rond VTH is veel discussie mogelijk, maar in voorliggende verordening zit de crux in artikel 3 inzake betrokkenheid PS: deze is slechts op hoofdlijnen, wat een rekkelijk en arbitrair begrip is. Bovendien stelt de toelichting dat “politiek-bestuurlijke overwegingen van gemeenteraad en PS (...) geen betrekking zullen hebben op de organisatorische kwesties van bezetting die tot de competentie van de directeuren van de diensten behoort.”

Lees meer: Spreektekst Verordening Kwaliteit VTH

Voorzitter,

Vanmiddag gaan we besluiten of we wel, of niet 4.720.000 geoormerkte Eurie’s uit het Brede Doel Uitkerings-potje ter beschikking gaan stellen voor de zogenaamde “Starttrance”.

Deze “starttrance” is een uitgewerkt voorstel van de Stuurgroep Netwerkprogramma Branbantstad alwaar wij als provincie aan gaan co-financieren.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijziging Starttrance Uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsagenda Spoor, HOV en...

Spreektekst Fiets in de Versnelling

De PVV is duidelijk voorstander van meer en veiliger asfalt, zo ook het asfalt voor fietsers. Veilig en breed asfalt, zowel voor de auto als voor de fiets. Wij stemmen dan ook in het grootste deel van het voorstel, want fietsen is gezond en schoon voor iedereen en we kunnen beter doorrijden met de auto bij minder drukte.

Een paar dingetjes vielen ons op:
Er is wat EU-innovatiecofinancieringsgeleuter in het programma verschenen. We zien een bedrag van 1,3 miljoen euro voorbij komen, Het is ons niet duidelijk waaraan dit geld besteed wordt. Graag duidelijkheid hierover.

Lees meer: Spreektekst Fiets in de Versnelling

VZ, vandaag spreken we over een begrotingswijziging die de inzet van een ‘kleine’ 34 miljoen euro belastinggeld beschikbaar maakt voor het Provinciaal Milieu en Water Plan (PMWP).

Zoals de PVV-fractie afgelopen december bij de bespreking van het PMWP al beklemtoond heeft, had dit in beginsel beperkt moeten blijven tot de wettelijke taken. Helaas zijn er vele kostbare ‘provinciale ambities’ aan toegevoegd door de spilzuchtige milieumaniakken van dit college.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021

Voorzitter, een wijzigingsverordening voor de treasuryverordening. Het lijkt hier slechts te gaan om een kleine 'technische' wijziging.

Er zijn echter een paar argumenten waardoor de PVV niet kan instemmen met de voorliggende aanpassing die maakt dat GS geen instemming van PS meer nodig heeft voor het uitlenen van kapitaal voor een periode tot 30 jaar (en dat is nu 25).

Ten eerste noemen we een van de overwegingen waarop dit voorstel is gestoeld, namelijk 'overwegende dat PS van mening zijn dat het verstrekken van leningen aan openbare lichamen in NL behoort tot de reguliere instrumenten van de provincie om middelen uit te zetten'. Voorzitter, dit staat haaks op de overtuiging van de PVV dat de provincie niet op aard is om bankier te spelen.

Lees meer: Spreektekst 3e wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant

Statenvragen PVV NB over afschieten wisent

Geacht college,

Volgens een bericht op Omroep Brabant[1] is vanochtend in de Maashorst een wisent doodgeschoten die eerder een boswachter had gebeten en op een bezoeker was afgestormd.
Volgens Stichting de Maashorst en de natuurbeherende organisatie ARK Natuurontwikkeling was afmaken ‘de enige optie’. Dit roept bij de PVV-fractie de volgende vragen op:

Lees meer: Statenvragen PVV NB over afschieten wisent

Statenvragen vrachtverkeer grensdorpen

De Brabantse PVV-fractie heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de problemen rondom tolontwijkend vrachtverkeer door de dorpen Baarle-Nassau en Chaam. Keer op keer is gevraagd om direct verbodsborden voor doorgaand vrachtverkeer te plaatsen, hetgeen telkens om bureaucratische redenen door de VVD-gedeputeerde Van der Maat werd geweigerd.

De PVV is het getreuzel meer dan zat en vraagt het provinciebestuur in een tweetal vragen wat er zo moeilijk is aan het plaatsen van een paar verkeersborden en of de regeltjes, die het plaatsen kennelijk verhinderen, belangrijker zijn dan de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners.

Lees meer: Statenvragen vrachtverkeer grensdorpen

Voorzitter, in het voorliggende voorstel voor wijziging van de Verordening Ruimte zit een tegenstrijdigheid. Dit college toont in haar afwegingen een zekere mate van willekeur in de omgang met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bij de beoordeling van de verzoeken tot kaartaanpassingen. In het ene geval is dit ruimtelijk natuurbeleid bijna heilig en onaantastbaar, in het andere geval mag er mee gemarchandeerd worden, als het dit college toevallig goed uitkomt.

Lees meer: Spreektekst Wijziging Verordening Ruimte Kaartaanpassingen

 

Geacht college,

Volgens Brabants Dagblad kampt het "ambitieuze plan van de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand om vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning sneller naar werk te begeleiden, met een flinke tegenslag. Het ministerie van Sociale Zaken wil geen 220.000 euro subsidie verstrekken." .
Het artikel stelt verder: " Omdat de gemeenten snel aan de slag wilden met deze nieuwe aanpak, investeerden ze zelf alvast 50.000 euro. De eerste statushouders doen al mee. De rest van het geld moest op een later moment komen van de provincie en vooral het ministerie."

Lees meer: Statenvragen Provinciale bijdrage werkplekken voor asielzoekers

Vorig jaar is er 15 miljoen subsidie ter beschikking gesteld en met voorliggend Statenvoorstel vraagt dit college aanvullend een bedrag van 37 miljoen euro aan subsidie ter beschikking te stellen. Wat heeft de eerder verstrekte subsidie echter concreet opgeleverd?

Duurzaamheids- en klimaatonzin die in alle programma's terugkomen, maar vooral de Brusselse beleidseisen en regelzucht en de nep-multiplier, omdat de belastingbetaler de provincie betaalt, de gemeente, de waterschappen, het Rijk en de EU via afdrachten.

Lees meer: Spreektekst Cofinanciering Europese Programma's derde tranche investeringsagenda

Spreektekst PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69

Tijdens de Statenvergadering op 9 september 2016 moesten de Staten beslissen over kleine technische wijzigingen om de aanleg van de N69 mogelijk te maken. Dit omdat de Raad van State enkele -met name milieugerelateerde- reparaties noodzakelijk achtte. Het besluit om de weg aan te leggen was al eerder genomen.

Tekst inbreng:

Vz. Na het gedoe over de bedreigde dwarsgestreepte flutvlinder, het door stikstof geteisterde gele gordelroosje en het gemier over anderhalve vierkante meter natuurcompensatie voorzien van natte natuurparels, luidt onze vraag: wanneer gaat de schop de grond in en wanneer zijn de inwoners vsn Valkenswaard en Aalst verlost van de puinhoop op de N69?