Spreektekst ZRK-rapport externe inhuur

Voorzitter, de ZRK heeft degelijk onderzoekswerk verricht, en daarvoor veel dank, maar wat de PVV betreft mogen de conclusies en aanbevelingen wel wat zwaarder worden aangezet.

Maar laten we eens beginnen met uiteenzetten waar we het over hebben. Externe inhuur -zeg maar personeel dat niet op de loonlijst van de provincie staat - daar hebben de toenmalige PS in 2010 een maximale kostennorm aan verbonden. Maar naast deze externe inhuur worden er ook producten ingekocht die eigenlijk zeer vergelijkbaar zijn met het inhuren van externe arbeid, maar ergens anders in de boekhouding worden verantwoord en daarom ook niet onder de maximering vallen. En juist díe kosten zijn explosief gestegen de afgelopen jaren, denk aan de inkoop van allerlei onderzoeksrapporten, communicatie-adviezen, het maken van infographics, adviesrapporten en allerlei ander uitbesteed werk. Die kosten zouden duidelijk onderdeel moeten uitmaken van de post organisatiekosten, oftewel de kosten die de provincie maakt om het werk te leveren dat nodig is voor het realiseren van de doelen. We komen daarop terug.

Lees meer: Spreektekst ZRK-rapport externe inhuur

Statenvragen Attero-deal

Geacht college,

In de kranten staat uitvoerige berichtgeving over de verkoop van de provinciale aandelen Attero aan de investeringsmaatschappij Waterland, de mogelijke doorverkoop van Attero door Waterland aan een Chinese partij voor aanzienlijk meer geld en de miljoenen euro’s die de provincie Noord-Brabant hierdoor mis dreigt te lopen. De PVV-fractie heeft over deze berichtgeving de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Attero-deal

Statenvragen problemen met betonplaten N269

Geacht college,

Ruim een jaar geleden trok de PVV al aan de alarmbel over de omhoogkomende betonplaten op de N269 tussen Tilburg en Hilvarenbeek (1). Er is echter te weinig gedaan om de problemen te voorkomen, gezien het feit dat het deze week opnieuw fout is gegaan (2). De PVV heeft hierover de volgende vraag:


1 Gaat morgen eindelijk de asfalteermachine er over? Zo nee, waarom niet?

Lees meer: Statenvragen problemen met betonplaten N269

Voorzitter,

We zien dat de provinciale bijdrage richting de gemeenschappelijke regeling regiotaxi aanzienlijk minder worden. Concreet komt het er op neer dat we in 2016 nog € 3 mln subsidieerde, in 2017 is dat € 2 mln en voor de jaren 2018, 2019 en 2020, is de bijdrage geslonken naar € 1 mln per regio.

Lees meer: Spreektekst Concept begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Regiotaxi Noordoost-Brabant

Spreektekst ontwerpbegroting ODBN

Voorzitter, de PVV-fractie heeft enkele opmerkingen bij deze ontwerpbegroting.

Allereerst over de inzet van gedeputeerde Van den Hout in het DB; hoe kan het dat er met maximale inzet van Gedeputeerde toch nog zoveel zienswijzen nodig zijn? Mist hij overtuigingskracht, is hij goed voorbereid en consequent aanwezig bij alle DB vergaderingen? Graag een reactie.

Lees meer: Spreektekst ontwerpbegroting ODBN

Voorzitter,

De PVV Noord-Brabant staat in dit dossier voor een moeilijke keuze.

In spreekwoordelijke taal wordt dat ook nog wel eens “staan, met de rug tegen de muur” genoemd.

Als partij hebben we namelijk transparantie en openheid hoog in het vaandel staan en het liefst hadden wij alle gegevens uit de onderzoeken en quick-scans volledig openbaar gehad.

Lees meer: Spreektekst Aanvullende financiering Wilhelminakanaal Tilburg

Voorzitter,

Opnieuw spreken Provinciale Staten vandaag over de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Helaas moeten we ook opnieuw vaststellen dat GS volhardt in haar tunnelvisie over de ontwikkeling van dit project op de locatie in het buitengebied van Moerdijk. GS heeft geen boodschap aan de uitspraak van de Raad van State en noemt de rechterlijke vernietiging van het plan vergoeilijkend een ‘vormfoutje’. Nee voorzitter, dit was geen vormfoutje, een exploitatietermijn van 20 jaar was wettelijk gewoon niet mogelijk. Dat de minister vervolgens middels een tranchebesluit bij de Crisis- en herstelwet simpelweg een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid voor dit project schept zodat GS dit plan opnieuw kan indienen is dan ook niet goed voor de rechtszekerheid van betrokken burgers.

Lees meer: Spreektekst inpassings- en exploitatieplan LPM

Spreektekst Evaluatie Zuidelijke rekenkamer

Voorzitter,

De ZRK-onderzoeken zijn volgens onze fractie doorgaans degelijke, kritische en zeer nuttige onderzoeken. Het evaluatieonderzoek en statenvoorstel hadden wat de PVV betreft echter beter gemogen.

Eén van de aanbevelingen betreft de opvolging van de ZRK-aanbevelingen en conclusies. Als een aanbeveling uit een ZRK-rapportage wordt overgenomen, mag worden verwacht dat deze ook wordt opgevolgd. Dat is niet altijd het geval.

Lees meer: Spreektekst Evaluatie Zuidelijke rekenkamer

Voorzitter,

De schade die burgers en ondernemers in Zuid-Oost Brabant afgelopen maand hebben geleden door uitzonderlijk zware regen en hagelbuien is ongekend, de omvang en ernst is dusdanig dat dit met recht een ramp genoemd mag worden. Helaas zijn noch de regering, noch de coalitiepartijen in de Tweede Kamer VVD en PvdA bereid om dit als een ramp te erkennen en de daarmee samenhangende regelingen in te zetten om de nood het hoofd te bieden.

Lees meer: Spreektekst bij interpellatiedebat neerslagschade PS 15 juli 2016

Geacht college,

De PVV heeft kennis genomen van een foto die gemaakt is bij een Hermes bushalte in Budel, nabij het plaatselijke AZC (zie afbeelding). Hierop is te zien dat de vervoerder Hermes naar haar reizigers communiceert in het Arabisch. De gedeputeerde van der Maat laat hierover weten op Twitter: ‘’op verzoek AZC en chauffeurs heeft Hermes twee mededelingen geplaatst 1) u kunt niet met briefje van 50 euro betalen en 2) de laatste rit in de dienstregeling niet verder rijdt dan Budel Dorpplein en niet naar het AZC gaat”. Hierover heeft de PVV fractie een aantal vragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Geen Arabische teksten bij Brabantse bushaltes!

Volgens het statenvoorstel Reglement op de Platforms moet er een vergaderorde voor de platforms geformaliseerd worden. Dat klinkt mooi, máár voorzitter: wérd er nou ook maar iets geformaliseerd. Het gaat hier echter alleen maar over wie in het platform mag zitten, dat er een voorzitter moet worden gekozen en dat de griffie de boel ondersteunt. Het gaat níet over een quorum, het gaat níet over verslaglegging, het gaat níet over de wijze van besluitvorming (bijvoorbeeld adviezen aan PS, of wijzigingen in de P&C cyclus, of afvaardiging voor een of ander snoepreisje). Daarmee is dit reglement nietszeggend.

Lees meer: Spreektekst Reglement op de platforms Noord-Brabant

Voorzitter,

GS stelt voor om op de ontwerpbegroting van Parkschap de Biesbosch geen zienswijze in te dienen. Tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat de verdienmodellen nog steeds onvoldoende inkomsten genereren. Daar heeft de PVV al eerder voor gewaarschuwd, de afgelopen jaren heeft het Parkschap gegrossierd in het duurzaamheidshobby’s en EU-projecten, zoals de zonnepont en de nauwelijks gebruikte oplaadpalen die niet kostendekkend zijn. Deze projecten hadden juist geld moeten opleveren in plaats van moeten zorgen voor extra kosten.

Lees meer: Spreektekst Begroting Parkschap NP de Biesbosch

Voorzitter, volgens dit statenvoorstel worden "dé verzoeken om een tweede tranche hybride leningen" van de Provincie aan de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank behandeld. De woordkeuze is interessant: "dé verzoeken om een tweede tranche". Deze woordkeuze veronderstelt het kennelijke voor de hand liggen van een vervolg op een eerdere lening. Het suggereert dat GS kennelijk op de hoogte was dan wel op zijn minst niet verbaasd over een additioneel verzoek om geld, nadat we in 2015 reeds 150 miljoen euro publiek geld bij deze banken hebben beleend.

Lees meer: Spreektekst Verstrekken tweede tranche hybride leningen aan NWB bank en BNG

Voorzitter, Midpoint is met het idee gekomen voor het opzetten van een Leisurefonds. Omdat gedeputeerde Pauli bekend staat om z'n handgeld wordt de provincie gevraagd om het fonds financieel mede mogelijk te maken. De gedeputeerde was uiteraard maximaal bereid en het college zet in op een bijdrage van € 5 miljoen van ons gemeenschapsgeld, meer dan twee keer zoveel als de andere partijen tezamen bijdragen en maar liefst met een looptijd tot 17 jaar.

Lees meer: Spreektekst Procedure wensen en bedenkingen instellen Leisure Ontwikkelfonds Brabant

Voorzitter,

de risico's van de havenstrategie vereisen dat er een NV-structuur komt zodat de toetreding van financiers mogelijk wordt. Maar wordt met het optuigen van een andere governance-structuur het risico voor de belastingbetaler wel kleiner? De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) ligt al sinds februari stil en deze gedeputeerde heeft gezegd dat er geïnteresseerde bedrijven zijn die al ergens anders zijn gaan kijken. Weet de gedeputeerde inmiddels meer en zijn er toch nog financiers welke staan te popelen om de extra benodigde honderd miljoen euro te investeren in de havenschap?

Lees meer: Spreektekst governance Havenschap Moerdijk en conceptbegroting

Voorzitter,

de PVV heeft een heldere mening over het dossier Veerkrachtig bestuur, zoals dat chique heet.

Het is niet aan de provincie om herindelingen op te leggen. Het is aan de provincie om de wens van de inwoners te respecteren.

We hebben dan ook bij de behandeling van het bestuursakkoord een motie ingediend, om herindelingen alleen toe te staan ná steun via een volksraadpleging.

Lees meer: Spreektekst bij actuele motie 'Daadkracht optreden bij Veerkrachtig Bestuur in Brabant'