MOTIE: Kostendekkingsgraad OV als indicator in p&c cyclus

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- de cijfers betreffende de kostendekkingsgraad openbaar vervoer ontbreken in het Statenvoorstel 74/16 bestuursrapportage 2016 en er ook geen doelen gesteld worden in de voor ons liggende begroting voor 2017;

Overwegende dat:

- de kostendekkingsgraad een goede indicator is voor de verhouding tussen reizigersinkomsten en de bijdragen uit publieke middelen aan het openbaar vervoer;

- deze kostendekkingsgraad daarmee belangrijke informatie in het afwegingenkader vormt;

- de bestedingen voor het busvervoer vast staan in de 10- en 8-jarige concessieovereenkomst die de provincie met de vervoerder is aangegaan;

Besluiten:

-de kostendekkingsgraad openbaar vervoer vanaf 2017 weer als indicator te tonen in alle stukken die behoren tot de P&C-cyclus;

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant