Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 november 2014, behandelend het Statenvoorstel 63/14 inzake Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014,

constaterende dat:

-          naast het provinciehuis momenteel 3 vlaggen hangen: de Nederlandse vlag, de Brabantse vlag, en een EU-vlag;

-          het Brabantse provinciehuis is gelegen in de provinciehoofdstad ’s-Hertogenbosch.

overwegende dat:

-          Noord-Brabant trots mag zijn op Nederland, Noord-Brabant, en provinciehoofdstad 's-Hertogenbosch en dat ook mag tonen;

-          er geen plaats moet zijn voor de EU-vlag, symbool van de bedreiging voor onze Nederlandse en Brabantse autonomie en zeggenschap.

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          de EU-vlag voor het provinciehuis te verwijderen en deze met trots te vervangen door de Bossche vlag;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 maart 2014 ter bespreking van het statenvoorstel investering Bergoss complex

 

Besluiten:

 

Ontwerpbesluit 01/14B als volgt aan te passen:

 

Punt 2: "2. Akkoord gaan met het voornemen om via het Ontwikkelbedrijf te participeren in de restauratie en de herontwikkeling van de sheddaken op het voormalige BergOss complex voor een bedrag van maximaal €1.100.000." wordt geschrapt.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 

PVV Noord-Brabant

Mariëtte Frijters-Klijnen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 maart 2014 ter bespreking van het Statenvoorstel investering Bergoss complex

 

Besluiten:

 

Ontwerpbesluit 01/14B als volgt aan te passen:

 

-   Bij de beslispunten 1, 2 en 3 wordt de zinsnede "Akkoord gaan met" vervangen door "Voorwaardelijk akkoord gaan met".

 

-   Een nieuw punt 4 te formuleren:

 

"4. Alvorens wordt besloten tot het participeren in de restauratie en herontwikkeling van het BergOss complex, dient een volledig bodemonderzoek plaats te vinden. De uitkomsten van dat bodemonderzoek dienen bij de besluitvorming onverkort te worden betrokken."

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 

PVV Noord-Brabant

Mariëtte Frijters-Klijnen