Volgens de Bredase PvdA-fractievoorzitter Arjen van Drunen en PvdA statenfractievoorzitter Stijn Smeulders zijn de geplande windturbines langs de A16 belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de energietransitie. Zo stelden zij dat althans in een opiniestuk in BN de Stem begin oktober[1].

De 28 windturbines van maar liefst 210 meter hoogte worden ontegenzeggelijk indrukwekkende staaltjes techniek van formaat. Dat ze zo groot moeten zijn heeft te maken met de energiedichtheid van wind. Je hebt heel veel oppervlakte nodig om een eenheid nuttige energie te kunnen winnen. Dit zelfde principe van oppervlakte geldt ook voor zonnepanelen: voor de dezelfde productie die bijvoorbeeld één grote windturbine levert heb je zo’n 20 voetbalvelden vol zonnepanelen nodig.

Read More

PVV Noord-Brabant heeft “de versnelling van het Brabants Energieakkoord” doorgerekend: zinloos, peperduur en knettergek

Het Brabantse provinciebestuur heeft voorgesteld om de "energietransitie" te versnellen. Deze transitie is bedoeld om energie te besparen en fossiele brandstoffen te vervangen door "duurzame energie", hetgeen een lagere uitstoot van het broeikasgas CO2 moet opleveren en daarmee opwarming van de aarde moet voorkomen. Deze versnelling komt bovenop het "Nationale Energieakkoord voor Duurzame Groei"
 
Dat dit beleid van versnelling volstrekt krankzinnig is, blijkt wanneer je de verschillende maatregelen doorrekent naar de kosten om tot het door het provinciebestuur gewenste resultaat te komen.
In totaal moet er met de Brabantse versnelling 2,8 miljoen ton CO2 per jaar extra bespaard worden. Dit gaat gerealiseerd worden door onder meer isolatie, biomassastook, zonnepanelen, elektrische auto's en windmolens.
 
In de voorlichting en beeldvorming gaat het vaak om windmolens, zon en elektrische auto's. Op basis van het zojuist verschenen IBO (interdepartementabel beleidsonderzoek) rapport "Kostenefficiëntie beleidsmaatregelen CO2-beperking" komen de volgende kosten (verwachte stand 2020) per vermeden miljoen ton CO2 naar voren:

Read More

Onderstaand is een reactie van Brabants' PVV statenlid Harry van den Berg op een intiatiefvoorstel van GroenLinks om de energietransitie (lees: nog veel meer windmolens e.d.) te versnellen. Deze reactie is naar enkele andere partijen gestuurd, die werden gevraagd om mee te denken over het initiatiefvoorstel. De PVV heeft dat gedaan en vermoedt dat de initiatiefnemer met de uitkomsten niet blij is....
 
Beste allen,
 
Initiatieven zijn meestal zeer te prijzen. In dit geval wil ik u slechts de volgende linkjes meegeven ter informatie en voor uw oordeelsvorming. Onderaan nog wat algemene opmerkingen:
 
1: Arnold Mulder (Rijks Universiteit Groningen) over het EU-ETS emissiehandelssysteem:
 
2: Ir. Theo Wolters over de kosten van het initiële energiieakkoord 
 
3: Statisticus Bjorn Lomborg over de effecten op het klimaat van alle voorgestelde maatrgelen bij "Parijs"
 
4: (video) Mede-oprichter van Greenpeace over deze organisatie en haar "waarheden", alsmede de onzekerheden in het klimaatonderzoek. Overigens een prachtig half uurtje televisie!
 
5: (video) Marcel Crok, adviseur van Henk Kamp, scheikundige, wetenschapsjournalist en auteur "De Staat van het Klimaat", dat ook door bijvoorbeeld Diederik Samsom werd geroemd, in video's waarin hij de actuele stand van zaken op klimaatgebied doorneemt:
 
6: biomassa, bij Essent/RWE is dat in Geertruidenberg >80% vers gekapt Amerikaans natuurbos met massavernietiging van ecosystemen inhoudt. Goedgekeurd door het Green Gold Label, waarin alle 3 bestuurders werkzaam zijn in de biomassa-industrie en 2 zelfs voor RWE zélf werken: oogst, certificering, verwerking, verbranding en subsidieontvangst in één hand. Hoe schoon is dat?
 
7: mijn column over Greenpeace en klimaatzaken op vrijspreker.nl:
 

Read More