Statenvragen over de veiligheid langs de N270

Geacht college,

Tijdens een bijeenkomst waar bewoners konden meepraten over de herinrichting van de N270, werden door inwoners o.a. zorgen geuit over de veiligheid van kinderen in Walsberg, die de vangrail langs de N270 gebruiken als speeltoestel. Deze situatie komt vaak voor bij de oprit vanaf de Milhezerweg richting Helmond, waar kinderen via olifantenpaadjes het talud beklimmen, het fietspad oversteken en op de vangrail klimmen. De afwezigheid van speelruimtes in dit gebied draagt bij aan dit probleem. JA21 en de PVV hebben naast dit probleem zorgen over de hele ombouw van de N270. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen over de veiligheid langs de N270

Achterbanavond 13 mei

Beste PVV-vrijwilligers en sympathisanten,

GMFkoEKXIAAL1BdOp maandag 13 mei organiseert de PVV Noord-Brabant een achterbanavond. We willen je hiervoor van harte uitnodigen.

De achterbanbijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur, in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch (Adres: Brabantlaan 1).

Tijdens de achterbanavond laten we enkele locaties van het Provinciehuis zien, waaronder de atoombunker onder het provinciehuis. Deze is gebouwd ten tijde van de koude oorlog en heeft ten tijde van de hoog-waterperiodes in de jaren '90 nog dienst gedaan als crisiscentrum.

De Statenleden vertellen voorts waar ze mee bezig zijn en welke ontwikkelingen er in de Brabantse politiek spelen. Dit alles doen we op een interactieve manier. Er zal alle ruimte zijn om met elkaar en de statenleden van gedachten te wisselen.

We nodigen u ook uit om introducees mee te nemen.

Let op: Vooraf aanmelden voor de achterbanavond is verplicht en kan tot 8 mei. Vermeld daarbij duidelijk je naam en de namen van je introducees.

Tot maandag 13 mei!

Spreektekst Perspectiefnota 2025

Voorzitter.

Deze Perspectiefnota, die op de themadag van 22 maart werd aangeduid als de “hoogmis” van deze bestuursperiode biedt ons als PVV-fractie de gelegenheid om vol op het orgel te kunnen gaan en een litanie aan moties in te dienen. En waar GS bij deze Perspectiefnota spreekt over een ‘kralenketting van knelpunten’ is die kralenketting vooral een rozenkrans van de broeders en zusters van de Orde der Heilige Ecologisten in dit college, die als klimaatkwezels met de rozenkrans tussen de vingers het rozenhoedje bidden met het geloof om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Lees meer: Spreektekst Perspectiefnota 2025

Spreekteksten Controleverordening, Financiële verordening

Voorzitter, middels ingediende vragen heeft de PVV al vele pijnpunten blootgelegd rondom de aanpassingen die GS ten aanzien van de financiële verordening en de controleverordening voorlegt.

Sturen met kaders is bij de behandeling van deze verordeningen niet toegepast, terwijl het hier belangrijk sturingsinstrumtarium van PS betreft. Daarnaast gaat het om veel en ingrijpende aanpassingen dan, zoals het statenvoorstel onterecht suggereert, slechts wat technische aanpassingen of aanpassingen i.v.m. de RMV (rechtmatigheidsverordening).

Lees meer: Spreekteksten Controleverordening, Financiële verordening

Statenvragen Provinciale lening voor ontwikkeling van windmolen De Roover in het kader van het project Windenergie A16

Geacht college,

In een statenmededeling dd. 23 januari jl.[1] maakt het college kenbaar dat het voornemens is om via het provinciaal Ontwikkelbedrijf een lening te verstrekken voor de ontwikkeling van windmolen De Roover in het kader van het project Windenergie A16. Het betreft een “excentrisch gelegen windmolen”, van “een afwijkend type”. Dat wil zeggen: het is lagere turbine met een lager rendement, maar relatief duur in aanschaf. De windmolen kent een dergelijke business case dat banken deze niet willen financieren, vandaar dat de provincie te hulp wil schieten.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Provinciale lening voor ontwikkeling van windmolen De Roover in het kader van het...

Spreektekst Statenvoorstel toekomstbestendig bestuur

Voorzitter,
Dit “beleidskader” toekomstbestendig bestuur is zo’n slecht stuk dat het niet rijp is voor besluitvorming. En al helemaal niet als beperkt bespreekstuk. Het stuk beschrijft vooral vage algemeenheden, open deuren, bestaande instrumenten, wet- en regelgeving, afspraken en werkwijzes, maar laat nauwelijks kaders voor nieuw beleid zien. Moet dat “slagvaardig bestuur” zijn?

De Gedeputeerde was in de themavergadering ook onduidelijk: "we zijn nog zoekende" stelde hij letterlijk. Hij wil eerst nog "naar gemeenten toe, met raadsleden spreken, informatie ophalen en dit in de uitvoeringsagenda verwerken". Kaders komen hiermee in een uitvoeringsagenda, dus sorteert GS voor op uitvoering en is het volstrekt niet in lijn met de kaderstellende bevoegdheid van PS middels Sturen met Kaders. Zo is het kader rond ondermijnende criminaliteit volgens de gedeputeerde "net op stoom" en nog "niet klaar".

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel toekomstbestendig bestuur

Statenvragen Steeds meer problemen op de provinciale wegen door overvloedige regenval

Geacht college,

Al maandenlang is er sprake van overvloedige regenval. Ook in onze provincie hebben we daar veel last van. Kelders staan blank, er ontstaan steeds meer sinkholes en de rioleringen hebben het zwaar te verduren. De grondwaterstand is erg hoog en de grond is daarom overal drassig. Op sommige plekken in de natuur is het gewoon een complete modderpoel. Ook onze provinciale wegen hebben flink te lijden onder de wateroverlast. De bermen zijn compleet verzadigd en er liggen grote plassen op de weg zoals op de N617[1]. De provincie Brabant heeft iedere dag 14 inspecteurs op de weg om de wegen te controleren en problemen te verhelpen.

De PVV Noord-Brabant vindt het zorgelijk dat zelfs pas gerenoveerde provinciale wegen de grote hoeveelheid water niet aankan.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Steeds meer problemen op de provinciale wegen door overvloedige regenval

Spreektekst Vaststellen Nota verbonden partijen 2024

Voorzitter, de aangepaste Nota verbonden partijen is geen verbetering.

Eerst iets in het algemeen. De PVV is van mening dat het participeren in een privaatrechtelijke verbonden partij slechts bij hoge uitzondering mogelijk zou moeten zijn, en nooit op initiatief van de provincie zelf ingesteld zou mogen worden. Privaatrechtelijke verbonden partijen zijn door PS niet goed controleerbaar, al was het maar omdat informatie vaak gewoon niet verstrekt wordt. Bij gebrek aan een tweede termijn dien ik een motie hierover in.

Lees meer: Spreektekst Vaststellen Nota verbonden partijen 2024

Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Kwaliteit informatie over investeringsfondsen aan PS’

Voorzitter de ZRK constateert dat de informatievoorziening over de investeringsfondsen een onvoldoende krijgt, en vat het samen in constateringen als ‘Zicht op voortgang belemmerd’, ‘Geen inzicht in tastbare/merkbare resultaten en doelbereik’, ‘Inconsistente informatie’, ‘op punten aandacht nodig voor zicht op sturingsmogelijkheden PS’.

Voorzitter, als de informatievoorziening niet op orde is, dan is de constatering ‘op punten aandacht nodig voor zicht op sturingsmogelijkheden PS’ ontegenzeggenlijk te vertalen naar de conclusie ‘het zicht is ontnomen op de sturingsmogelijkheden van PS’.

Lees meer: Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Kwaliteit informatie over investeringsfondsen aan PS’

Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant

Voorzitter,

Eerst een woord van dank aan de ZRK. De bevindingenrapportages van de ZRK zijn altijd uitermate degelijk en dat is ook hier weer het geval.

In het voorstel wordt gevraagd om de aanbevelingen aan PS en GS over te nemen. De PVV kan met een aantal van deze aanbevelingen best instemmen. Met een aantal aanbevelingen hebben we echter moeite en daarnaast vinden we dat de ZRK vollediger had mogen zijn. Aan de kaderstellende rol van PS wordt in dit rapport bijvoorbeeld nauwelijks aandacht besteed.

Voorzitter, het onderzoek van de ZRK maakt duidelijk dat de Brabantse doelstellingen van de energietransitie onduidelijk en niet haalbaar zijn. De lat is daarbij ook nog eens een stuk hoger gelegd dan landelijk.

Lees meer: Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant

Statenvragen Provincie helpt boeren aan niet-presterende luchtwasser

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant uit diepe bezorgdheid over de provinciale beleidsprioriteiten[1] en voorziet in de toekomst ernstige juridische problemen voor boeren die te goeder trouw luchtwassers willen installeren. Tevens onderstrepen wij met klem de verontrustende stilstand in vergunningsaanvragen voor stalsystemen, waarbij op dit moment maar liefst 720 aanvragen onbehandeld blijven. In het kader van deze urgente kwesties richt de PVV Noord-Brabant zich met dringende vragen tot het college. Wij eisen niet alleen onmiddellijke opheldering maar tevens concrete garanties voor de boeren in onze regio.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Provincie helpt boeren aan niet-presterende luchtwasser

Statenvragen Een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50?

Geacht college,

Op verzoek van de gemeenteraad van Land van Cuijk is er een onderzoek[1] gestart naar de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50. Deze oost-westverbinding zou er als mogelijk alternatief moeten komen i.p.v. het doortrekken van de A77 vanaf knooppunt Rijkevoort naar de A50, en is bedoeld om plaatsen als Sint Hubert, Oeffelt en Grave te ontlasten want daar hebben ze nu veel last van doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen. Het doortrekken van de A77 lijkt bij voorbaat kansloos omdat het Rijk momenteel vooral investeert in het onderhoudt van bestaande snelwegen i.p.v. het aanleggen van nieuwe snelwegen. Dit i.v.m. het huidige stikstofbeleid van het demissionaire kabinet. In het onderzoek wordt ook gekeken naar sneller openbaar vervoer en betere fietsverbindingen.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50?

Statenvragen Gemeente Maashorst negeert voorzieningenrechter door toch asielzoekers op te vangen in hotel

Geachte Commissaris, geacht College,

Vandaag deed de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak over de door de gemeente Maashorst verleende omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden. De rechter heeft de omgevingsvergunning geschorst tot de inhoudelijke behandeling van deze zaak aanstaande vrijdag, waardoor op dit moment het opvangen van asielzoekers in het hotel illegaal is. Desondanks wordt een groep van 95 asielzoekers nu toch in het hotel opgevangen en heeft de gemeente Maashorst publiekelijk gecommuniceerd hier niet op te handhaven.

Lees meer: Statenvragen Gemeente Maashorst negeert voorzieningenrechter door toch asielzoekers op te vangen...

Statenvragen Pluimveehouder in Someren moet bedrijf stilleggen wegens ontbrekende natuurvergunning

Geacht college,

Vandaag is bekend geworden dat pluimveehouder Engelen uit Someren van de rechter moet stoppen met zijn bedrijfsvoering. Dankzij rechtszaken aangespannen door milieuclubs heeft de rechtbank beslist dat het bedrijf met 82.000 dieren moet worden stilgelegd. De reden hiervoor is dat de pluimveehouder al twaalf jaar geen provinciale natuurvergunning heeft voor zijn bedrijf dat jaren terug is uitgebreid dankzij de aankoop van stikstofrechten van andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven zouden echter al lange tijd geen dieren meer hebben gehouden, waardoor volgens natuurclubs en de rechter de stikstofuitstoot op onrechtmatige wijze zou toenemen. De provincie moet nu gaan handhaven.[1]

Hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Pluimveehouder in Someren moet bedrijf stilleggen wegens ontbrekende natuurvergunning

Spreektekst Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant

Vz, Hoewel dit Statenvoorstel in principe slechts een technische omzetting is van de verordening van de Wabo naar de Omgevingswet, middels een nabootsing van de modelverordeningen van IPO en VNG, is dat op zichzelf juist een punt van zorg. Deze technocratische benadering maakt de doelstellingen van dit kwaliteitskader tot een papieren werkelijkheid.

Artikel 3, de betrokkenheid van Provinciale Staten, beperkt zich tot het kennis nemen van een jaarlijkse Statenmededeling. Leveren artikel 4 over de kwaliteitsdoelen en artikel 5 over kwaliteitsborging effectief resultaat?

Lees meer: Spreektekst Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant

Spreektekst Financiering aan Pivot Park ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly

Vz, in de themavergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp, zoals daar ook aangekondigd dien ik vandaag een amendement in met wensen en bedenkingen op het voorstel tot het verstrekken van deze financiering voor het Pivot Park.

Kortheidshalve: het Pivot Park is een florerend project met een volledige bezetting door succesvolle kapitaalkrachtige ondernemingen. Met name het financieren van de inbouwpakketten van het Grizzly-gebouw zou daarom geen overheidstaak moeten zijn. Onze provincie moet niet voor bankier spelen middels de immunisatieportefeuille, maar dit soort financieringen aan de markt overlaten.

Lees meer: Spreektekst Financiering aan Pivot Park ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly

Spreektekst Wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen in verband met de implementatie van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

Voorzitter in de themavergadering over deze voorstellen heeft de PVV reeds betoogd dat het bezwaarlijk is dat wij vandaag deze voorstellen behandelen. De voorliggende concept aangepaste GR-en zijn incompleet omdat niet alle verplichte onderdelen zijn geadresseerd. GS wil toch koste wat kost nu doordenderen, en gaf aan dat we dadelijk nog aan zet zijn. Voorzitter, waarvoor PS dadelijk nog aan zet zijn is in elk geval geen zienswijzeprocedure, het betreft slechts een ja of nee.

Participatie moet mogelijk zijn, ongeacht of GS vindt dat dat niet moet.

Lees meer: Spreektekst Wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen in verband met de implementatie...

Spreektekst slotwijziging 2023

Voorzitter de slotnota betreft de laatste begrotingswijziging van 2023. PS worden geacht om de begrotingswijzigingen inclusief de begrotingssubsidies vast te stellen.

Vorig jaar bij de slotnota heeft de PVV het college aangesproken op het feit dat diverse subsidieontvangers zich niet houden aan de subsidievoorwaarden, omdat zij op geen enkele manier

in hun communicatie-uitingen melding maken van het feit dat zij hun doel of project realiseren met behulp van Brabants publiek geld. Dit is een specifieke eis op grond van de ASV.

Lees meer: Spreektekst slotwijziging 2023

Statenvragen Oogsten rotten weg dankzij waterbeleid provincie

Geacht college,

IMG 20231203 WA0008Al jaren is de provincie Noord-Brabant bezig om met miljoeneninvesteringen meanderende beekjes en rivieren in het ons landschap te creëren. Dankzij de meanderende watergangen blijft het water langer vastgehouden in de beekdalen. Het Brabantse provinciebestuur noemt deze aanpak heel fraai ‘beekherstel’[1] of ‘natte natuurparels’[2], maar voor agrariërs in de beekdalen kan dit beleid nogal vervelende effecten hebben. Dankzij de hevige regenval van de afgelopen tijd zijn de kunstmatig meanderende beekjes fors en meermalig buiten hun   oevers getreden, en zijn de natuurparels wel heél erg nat geworden.[3] Het gevolg is dat water op landbouwgronden blijft staan en, tot afgrijzen van agrariërs, gewassen als wortelen en aardappelen in de grond blijven rotten. Oogsten lukt niet, want de zware machines zijn natuurlijk niet amfibisch.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Oogsten rotten weg dankzij waterbeleid provincie