Spreektekst Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Voorzitter,

tijdens de bespreking van de ambtelijk voorgekookte voorstellen voor herziening van de GR-en werd PS in slaap gesust door de gedeputeerde met zijn verhaal dat we nog heel wat in te brengen zouden hebben ten aanzien van deze aanpassingen van de GR-en.

Het was dan ook wel heel bijzonder dat ze nu als hamerstuk op deze agenda geplaatst werden, en dat er nu plotseling alleen maar ja of nee gezegd kan worden. Dat wringt, zeker gezien hetgeen ik zometeen nog aankaart.

Inhoudelijke punten voorzitter.

Lees meer: Spreektekst Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling...

Spreektekst Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Voorzitter,

In de themavergadering gaf gedeputeerde Dirken aan “als we nu from scratch zouden beginnen, dan misschien hadden we het misschien anders aangepakt en op andere onderdelen, maar nu opnieuw opdelen zou nieuwe procedure betekenen”. Zegt de gedeputeerde daarmee eigenlijk niet gewoon dat het GOL in een tunnelvisie zit, waarbij het zo’n kostbaar prestigeproject is geworden dat andere afwegingen niet meer mogelijk zijn? Daarom de vraag in hoeverre het GOL nog wel behulpzaam is aan de ooit beoogde doelen: worden die überhaupt nog wel behaald? En staan die nog wel in verhouding tot de kosten en gevolgen voor de leefomgeving? Zou het daarom niet verstandig zijn om een actuele MKBA-analyse op te stellen en vooral ook de omwonenden hierbij betrekken?

Lees meer: Spreektekst Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke...

Spreektekst Beleidskader Wonen en Werken

Voorzitter,

Zoals we ook al in de themavergadering benadrukt hebben, voldoet dit stuk niet aan Sturen met Kaders en zijn bovenal de beleidsindicatoren véél te abstract. Het kan toch niet zo zijn dat we éérst een beleidskader in PS vaststellen en daarna pas de indicatoren worden uitgewerkt door GS in de Uitvoeringsagenda Wonen en Werken? Wat blijft er dan nog over van de kaderstellende rol van PS? Het is volstrekt onvoldoende om de werkgroep indicatoren de concept Uitvoeringsagenda te laten behandelen en deze daarna middels een Statenmededeling aan PS voor te leggen. Dan is de trein van de uitvoering al vertrokken en de kaderstelling reeds een gepasseerd station. Kortom, dit Statenvoorstel is wat de PVV betreft vandaag nog niet rijp voor besluitvorming: éérst moeten de indicatoren duidelijk zijn en daarna kan pas besluitvorming over het Statenvoorstel plaatsvinden. Daarom de vraag aan GS: is het college bereid om de voor de Uitvoeringsagenda beoogde indicatoren eerder aan PS aan te bieden, zodat PS de besluitvorming vandaag kan aanhouden totdat deze integraal met het beleidskader behandeld zijn? De PVV-fractie stelt daarom ook voor om in afwachting van deze indicatoren de verdere beraadslaging en besluitvorming over dit beleidskader vandaag aan te houden. Dit middels een ordevoorstel na reactie van GS op dit punt.

Lees meer: Spreektekst Beleidskader Wonen en Werken

Spreektekst controleverordening

Voorzitter, we staan hier vandaag wederom voor de behandeling van de controleverordening, een belangrijk sturingsinstrument van PS.

 Wat direct opvalt is dat GS zonder blikken of blozen exact dezelfde verordeningstekst voorstelt als zij eerder deed.

Dat, terwijl Sturen met kaders bij de behandeling van deze verordening nog steeds niet is toegepast, terwijl het hier belangrijk sturingsinstrumentarium van PS betreft.

Lees meer: Spreektekst controleverordening

Spreektekst Perspectiefnota 2025

Voorzitter.

Deze Perspectiefnota, die op de themadag van 22 maart werd aangeduid als de “hoogmis” van deze bestuursperiode biedt ons als PVV-fractie de gelegenheid om vol op het orgel te kunnen gaan en een litanie aan moties in te dienen. En waar GS bij deze Perspectiefnota spreekt over een ‘kralenketting van knelpunten’ is die kralenketting vooral een rozenkrans van de broeders en zusters van de Orde der Heilige Ecologisten in dit college, die als klimaatkwezels met de rozenkrans tussen de vingers het rozenhoedje bidden met het geloof om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Lees meer: Spreektekst Perspectiefnota 2025