Amendement Gewijzigde aanbevelingen ZRK rapport Voortgang Energietransitie

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 2 februari 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 71/23 “Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant”

Besluiten ontwerpbesluit 71/23 B als volgt te wijzigen

1. Beslispunt I komt als volgt te luiden:

Lees meer: Amendement Gewijzigde aanbevelingen ZRK rapport Voortgang Energietransitie