Amendement geuremissie

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 september 2013, ter bespreking van Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij

 

Besluiten in het ontwerp-besluit 67/13B artikel 8b deel I als volgt te formuleren:

 

"I. Voor het aspect fysieke leefomgeving op ten minste twee thema's beter scoort dan wettelijk is vereist: emissie van geur en één van de thema's emissie van ammoniak, emissie van fijn stof, mineralenbeheer."

 

En gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Kardol

Partij voor de Vrijheid