Amendement géén prestigeproject KnoopXL/Fellenoord

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 februari 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 71/22 “Wensen en bedenkingen aangaande het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven, het voornemen van GS om de Besloten Vennootschap (BV) `Ontwikkelingsmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord` op te richten, het beschikbaar stellen van algemene middelen en in te stemmen met een reserve leefomgeving in de provinciale begroting”

Besluiten het Ontwerpbesluit 71/22 B als volgt te wijzigen:

- Beslispunt 1: Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat wij geen wensen en bedenkingen uiten met betrekking tot hun voornemen tot oprichting van de Besloten Vennootschap (BV): “ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord”

Te vervangen door:

De volgende bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen:
- dat met een BV Provinciale Staten als volksvertegenwoordiging teveel op afstand komt te staan;
- dat de financiële risico’s van dit project, onder andere het risico van een lagere financiële grondexploitatie te groot is;
- dat het onwenselijk is om het autobezit te ontmoedigen en Eindhoven onbereikbaar te maken voor de automobilist door de wegeninfrastructuur af te schalen;
- dat het onwenselijk is om massaal te bouwen vanwege de huisvesting van de massa-immigratie;
- dat binnenstedelijke ontwikkelingen geen provinciale kerntaak zijn;
- dat de parkeernorm van één deelauto per twintig woningen onwenselijk en onrealistisch is;
De wens ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat wij verzoeken van hun voornemen af te zien tot oprichting van de Besloten Vennootschap (BV): “ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord”

- Beslispunten 2 en 3 te laten vervallen;

- Beslispunt 4: de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde geheimhouding ten aanzien van de documenten “financiële kaders” (GREX), “Second opinion GREX”, “reactie op de second opinion” en “risicoanalyse” te bekrachtigen.

Te vervangen door:

de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde geheimhouding ten aanzien van de documenten “financiële kaders” (GREX), “Second opinion GREX”, “reactie op de second opinion” en “risicoanalyse” niet te bekrachtigen.

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem