Motie subsidieregister

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 juli 2011,

Constaterende dat:

- de accountant in haar accountantsverslag bij de jaarstukken 2010 het subsidieproces nog steeds als aandachtsgebied betitelt;

- de tot op heden bij de Provinciale najaarsbegrotingen meegeleverde subsidielijsten onvoldoende helderheid verschaffen in termen van welke organisaties subsidies ontvangen, in het kader waarvan, hoeveel, voor hoe lang, wat zij daarvoor beoogd worden te doen, en of ze dat ook daadwerkelijk hebben gedaan;

- de onlangs op verzoek van de PVV opgestelde en bij de griffie ter inzage aanwezige subsidielijst al beduidend meer inzicht geeft in de vraag wie het Brabantse belastinggeld ontvangt.

Overwegende dat:

- elke Brabantse burger het recht heeft te weten aan welke organisaties de Provincie zijn/haar belastinggeld geeft ter uitvoering van het provinciaal beleid;

- een transparante overheid een vanzelfsprekendheid dient te zijn, en de provincie immers zelf op haar website onder begroting en verantwoording het volgende verwoordt: "Als democratische instelling streeft de provincie volledige transparantie in haar inkomsten, uitgaven en werkwijze na".

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten

een gedetailleerd en toegankelijk openbaar subsidieregister in te stellen en op de publieke provinciale website te publiceren, en dat op regelmatige basis (bijvoorbeeld drie à viermaal per jaar) te actualiseren

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens PVV Namens CDA

Patricia van der Kammen Conny Kerkhof