Motie Algemene subsidieverordening

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 oktober 2012, behandeld het Statenvoorstel 57/12 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant,

Constaterende,

- dat uit onderzoek bij andere decentrale overheden is gebleken dat veel subsidies niet doelmatig worden besteed,

Overwegende,

- dat een dergelijk onderzoek ook in onze provincie naar doelmatigheid, nut en noodzaak naar provinciale subsidies, waaronder de provinciale steunfuncties van belang is,

- dat met belastinggeld zorgvuldig moet worden omgegaan,

Besluit,

- de Zuidelijke Rekenkamer de opdracht te verlenen een soortgelijk onderzoek naar doelmatigheid, nut en noodzaak van subsidies te laten uitvoeren, waaronder de provinciale steunfuncties,

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen