Amendement provinciale beloningsnorm ook voor projectsubsidies

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 oktober 2012, ter bespreking van de Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant

Constaterende dat:

- de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de zorgvuldige besteding van belastinggeld;

- met het voorliggende voorstel voor aanpassing van de ASV nog steeds grote hoeveelheden belastinggeld als subsidie kunnen worden toegewezen aan organisaties die dat gezien hun beloningsbeleid niet nodig hebben, wat in strijd is met de gedachte achter de breed gesteunde Brabantnorm.

Overwegende dat:

- het niet aan de belastingbetaler is uit te leggen dat er ná de introductie van de Brabantnorm toch nog op grote schaal subsidie -ook als dat voor eenmalige projecten is- naar organisaties zal gaan die boven de Brabantnorm belonen;

- het aan PS is om te bepalen op welke wijze we het verantwoord vinden om het belastinggeld in te zetten en dus hoe we de ASV willen vorm geven.

Besluiten het ontwerp-besluit 57/12B artikel 8 lid 2a als volgt te herformuleren:

2. Onverminderd het eerste lid wordt subsidie geweigerd indien:

a. de aanvrager van een projectsubsidie, exploitatiesubsidie, begrotingssubsidie of incidentele subsidie bestuurders en andere personen die voor hem werkzaam zijn hoger

bezoldigt dan 100% van de bezoldiging van een minister.

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

Partij voor de Vrijheid