Amendement exit hardheidsclausule ASV

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 oktober 2012, ter bespreking van de Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant

Constaterende dat:

- de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de zorgvuldige besteding van belastinggeld;

- het voorliggende voorstel voor aanpassing van de ASV gedeputeerde staten nog heel veel bewegingsvrijheid geeft als het gaat om uitzonderingen creëren en afwijken van de voor alle subsidieaanvragers geldende kaders.

Overwegende dat:

- het niet aan de belastingbetaler is uit te leggen dat er een deugdelijke subsidieverordening met regels is waarvan zeer eenvoudig kan worden afgeweken vanwege het bestaan van een hardheidsclausule.

Besluiten in het ontwerp-besluit 57/12B artikel 24 te schrappen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

Partij voor de Vrijheid