Amendement beloningsnorm ook voor minder dan 50% staatsteun

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 oktober 2012, ter bespreking van de Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant

Constaterende dat:

- de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de zorgvuldige besteding van belastinggeld;

- in het voorliggende voorstel voor aanpassing van de ASV de opgenomen weigeringsgrond voor subsidies wegens beloningsbeleid een hoge drempel kent omdat de betreffende organisaties op wie deze weigeringsgrond toepasbaar is voor minstens 50% van hun inkomsten afhankelijk moeten zijn van overheidsgeld.

Overwegende dat:

- het niet aan de belastingbetaler is uit te leggen dat er ná de introductie van de Brabantnorm toch nog op grote schaal subsidie naar organisaties zal gaan die boven de Brabantnorm belonen enkel omdat zijn voor minder dan 50% van de inkomsten afhankelijk zijn van overheidsbijdragen en dus niet onder de weigeringsgrond vallen;

- het aan PS is om te bepalen op welke wijze we het verantwoord vinden om het belastinggeld in te zetten en dus hoe we de ASV willen vorm geven.

Besluiten in het ontwerp-besluit 57/12B artikel 8 lid 2b te schrappen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

Partij voor de Vrijheid