PVV Noord-Brabant wil openbaarheid bestuurlijke kosten

De PVV Noord-Brabant heeft met grote verbazing kennis genomen van het bericht van RTL Nieuws over de nog steed voortdurende geheimzinnigheid rondom declaraties en kosten van bestuurders.

"In tijden dat veel mensen het financieel moeilijk hebben is het onacceptabel dat er nonchalant wordt omgegaan met belastinggeld of dat zelfs maar de schijn daartoe wordt gewekt. Daarom moet je pro-actief op transparante wijze aan de belastingbetaler laten zien waaraan zijn geld wordt besteed. En natuurlijk worden er kosten gemaakt om te reizen of voor vergaderlunches, maar peperdure congresbezoeken en absurde drankrekeningen zijn onacceptabel", aldus Patricia van der Kammen van de Brabantse PVV-fractie.

De PVV Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten nu gevraagd de kosten van mobieltjes, taxiritten en dienstauto's, congressen, diners etc. die samenhangen met de bestuurders en het ambtelijk apparaat pro-actief publiek te maken via een openbaar declaratie- en onkostenregister. "In 2009 adviseerde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dit al. Onze fractie kan zich hier uiteraard helemaal in vinden, en de vraag is dan ook waarom het college in Brabant hier nog niets mee heeft gedaan", aldus Van der Kammen.

Onderstaand de Statenvragen:

Geacht college van GS,

Onlangs publiceerde RTL de resultaten van haar WOB-verzoek uit oktober 20111, georganiseerd als vervolg op het inventarisatieonderzoek van de kosten en declaraties van bestuurders uit 20092. Het onderzoek uit 2009 leidde ertoe dat toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ter Horst concludeerde dat informatie over onkostenvergoedingen en declaraties gewoon op internet structureel openbaar gemaakt zou moeten worden3. Kernconclusie van het huidige RTL-onderzoek is dat er nog altijd veel geheimzinnigheid heerst over de onkosten van bestuurders.

Dit leidt tot de volgende vragen aan uw college:

1. Kent u het nieuwsbericht1 waarin RTL Nieuws verslag uitbrengt van haar onderzoek?

2. Is het college met ons van mening dat het niet meer van deze tijd is dat eerst na journalistiek onderzoek gegevens hieromtrent publiek worden? Zo nee, waarom niet?

3. Kent u de reactie van voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ter Horst uit 2009 over het toenmalige onderzoek, inclusief het oordeel dat onkostenvergoedingen en declaraties van bestuurders op internet gepubliceerd zouden moeten worden?

4. Is het college met ons van mening dat informatie over de besteding van belastinggeld -of dat nu aan projecten of aan apparaats- en bestuurskosten is- te allen tijde openbaar voor iedere burger ter inzage beschikbaar dient te zijn, zoals ook reeds in meerdere provincies en gemeenten in Nederland bijvoorbeeld via een openbaar declaratieregister het geval is? Zo nee, waarom niet?

5. Wat heeft GS sinds 2009 ondernomen om gehoor te geven aan de oproep van Ter Horst die de Brabantse belastingbetaler inzicht zou moeten verschaffen in de diverse bestuurskosten en declaraties?

6. Bent u bereid om aan de oproep van Ter Horst alsnog gehoor te geven door de publicatie op de provinciale website van een openbaar declaratie- en onkostenregister van kosten van de CdK, het college van GS, de secretaris/algemeen directeur en PS (conform de kostengroepen als in bijlage 1 inclusief publicatie van de bijbehorende facturen)?

Zo ja, bent u bereid dit met ingang van 1 juli 2012 te publiceren? Zo nee, waarom weigert u deze informatie pro-actief te publiceren?

Naast de belangrijke conclusie dat er nog veel geheimzinnigheid heerst rondom de declaraties van bestuurders, blijkt dat er ook trucs worden gebruikt om de onkosten van bestuurders onvindbaar te maken, bijvoorbeeld door bepaalde kosten door ambtenaren te laten declareren.

7. Kan het college aangeven of er bij de Provincie Noord-Brabant kosten worden gedeclareerd door ambtenaren die eerlijkheidshalve gedeclareerd zouden moeten zijn door gedeputeerden? Zo ja, om hoeveel geld ging het in 2010 en in 2011? Zo nee, waarom niet?

Onkosten en declaraties van bestuurders vormen slechts een gedeelte van de grote hoeveelheid apparaatskosten van de provincie. Er worden bijvoorbeeld ook ten behoeve van het ambtelijk apparaat op kosten van de belastingbetalers vele gsm-abonnementen vergoed, mobieltjes verstrekt, reis-en verblijfskosten, lunches, diverse declaraties en onkosten betaald etc.

8. Bent u bereid om naast een openbaar declaratieregister voor het bestuurlijk apparaat eenzelfde overzicht van kosten te publiceren met betrekking tot het ambtelijk apparaat, gepresenteerd als totale jaarlijkse bedragen, gemiddeld bedrag per medewerker en gemiddeld bedrag per fte (conform indeling als in bijlage 1)? Zo ja, bent u bereid dit met ingang van 1 juli 2012 te publiceren? Zo nee, waarom wilt u de belastingbetalende Brabanders niet vertellen hoeveel geld er opgaat aan mobieltjes, abonnementen, dienstreizen, conferenties, diners etc.?

Namens de PVV-fractie,

P. van der Kammen

1)http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2012/02_februari/22/binnenland/bestuurders-houden-declaraties-nog-steeds-geheim.xml

2)http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2009/09_september/14/binnenland/0914_1400_bonnetjes_bestuurders.xml

3)http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2009/09/15/declaraties-structureel-openbaar-maken-is-transparant-en-controleerbaar.html

Bijlage 1:  voorbeeld format voor presentatie kosten (declaratieregister)