Statenlid PVV Noord-Brabant: SP-Gedeputeerde liegt er lustig op los

Op 13 december jl., na behandeling van een Statenvoorstel, stuurde SP-gedeputeerde Johan van den Hout een tweet, waarin hij een persoonlijke reactie gaf op een vermeende uitspraak van de PVV tijdens de vergadering. Het door hem gebruikte citaat is echter nooit door de PVV uitgesproken, doch door hem verzonnen. Het video- en audioverslag van de Statenvergadering geeft hierover onomstreden uitsluitsel.

In een correspondentiewisseling is de Gedeputeerde de kans geboden zijn gewraakte tweet toe te lichten. Hij heeft hiervan geen gebruik willen maken.

Mariette Frijters, Statenlid en Eerste Kamerlid, die het door de Gedeputeerde verzonnen citaat in de mond werd gelegd, is verbijsterd. Zij vraagt zich af hoe het handelen van deze Gedeputeerde zich verhoudt tot de kernbegrippen van de Gedragscode Integriteit voor politieke ambtsdragers Noord-Brabant 2012.

“Indien zulke zaken getolereerd worden,” zegt zij, “dan zijn we in bestuurlijk en politiek Brabant diep gezonken. Je kunt je afvragen of deze bestuurder nog wel op een geloofwaardige manier kan blijven functioneren en de provincie effectief kan blijven vertegenwoordigen in een functie die het uiterste vergt van vertrouwenwekkend, zorgvuldig en communicatief opereren”.

Zij is dan ook benieuwd naar de reactie van het college van Gedeputeerde Staten.

 

Geacht college,

Tijdens de Statenvergadering  op 13 december 2013 is het Statenvoorstel 77/13 inzake Tweede wijzigingsregeling Reglement op de Statencommissies Noord-Brabant 2012 (Afschaffen gewogen stemming in commissies) besproken.

Op 13-12-13 18:27 was op het Twitteraccount van Gedeputeerde Van den Hout het volgende te lezen:

“Snap 'm nu pas; PVV vanmiddag in Brabantse Staten: "democratie is one man one vote", hilarische zelfbeschrijving.”

Dit roept de volgende vragen op.

            1.         Kunt u onderschrijven dat leden van Gedeputeerde Staten terughoudend moeten zijn qua toon en inhoud als zij via (sociale) media uiting geven aan persoonlijke opvattingen die echter tot stand zijn gekomen op basis van informatie die is verkregen uit hoofde van hun functie? Zo nee, waarom niet?

In een correspondentiewisseling is diverse malen verzocht opheldering te verschaffen over de juistheid van het citaat en zijn persoonlijke duiding, zie bijlage. In een eerste en enige reactie gaf hij slechts aan dat het citaat in zijn tweet uitgesproken is door het Statenlid Mevrouw Frijters-Klijnen tijdens de behandeling van het Statenvoorstel. Verder onthield hij zich van commentaar. Het rappel is tot op heden niet beantwoord.

Het door de Gedeputeerde in zijn tweet gebruikte en aan het Statenlid toegeschreven citaat is tijdens de vergadering echter nooit uitgesproken. Dit wordt onweerlegbaar gestaafd door het video- en audioverslag van de Statenvergadering. De Gedeputeerde zet daarom bewust en feitelijk een verkeerde waarheid neer.

            2.         Hoe beoordeelt het college het feit dat een lid van Gedeputeerde Staten publiekelijk een Statenlid woorden in de mond legt die ter vergadering niet zijn uitgesproken?

            3.         Wat is de reactie van het college op het feit dat een Gedeputeerde in zijn antwoord aan een Statenlid volhardt door te stellen dat het door hem gebruikte citaat is uitgesproken ter vergadering, terwijl zulks weerlegbaar onjuist is?

            4.         Hoe ziet het college het handelen van de Gedeputeerde in het licht van de kernbegrippen van de Gedragscode Integriteit Noord-Brabant 2012?

Hoogachtend,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Statenlid PVV Noord-Brabant

 

 

Bijlage: Correspondentiewisseling.

 

Van:                                     Mariëtte Frijters

Verzonden:                         zaterdag 21 december 2013 17:28

Aan:                                     J.J.C. (Johan) van den Hout

CC:                                       […]

Onderwerp:                        RE: Twitter Gedeputeerde Van den Hout

Geachte heer Van den Hout,

Ik neem hier geen genoegen mee. U geeft geen antwoord op al mijn vragen. Ik daag u uit uw onderstaande reactie te staven met bewijs en de eerdere vragen aan u gesteld, alsnog te beantwoorden.

M.A.J.L. (Mariëtte) Frijters-Klijnen, LL.B, BHS

Vicefractievoorzitter/secretaris PVV Provinciale Staten Noord-Brabant

Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Antwoordmail Van den Hout za 21-12-2013 17:09. Strekking als verwoord in Statenvragen.]

Op 21 dec. 2013 om 15:45 heeft "Mariëtte Frijters het volgende geschreven:

Geachte heer Van den Hout,

Op uitnodiging van de voorzitter van Provinciale Staten heeft u op 13 december jl. in uw functie als Gedeputeerde onze vergadering bijgewoond. U heeft gemeend publiekelijk te moeten reageren op een onderdeel van hetgeen ter vergadering is besproken.

 

13-12-13 18:27

Snap 'm nu pas; PVV vanmiddag in Brabantse Staten: "democratie is one man one vote", hilarische zelfbeschrijving.

De stelligheid waarmee u impliceert de PVV te citeren roept de volgende vragen op, waar ik bij de beantwoording zorgvuldigheid en volledigheid op prijs stel. Verwijzing naar het audio/videoverslag beschouw ik dan ook als niet zorgvuldig en volledig.

1.      Wie van de PVV heeft de door u aangehaalde woorden uitgesproken? Gaarne een naam.

2.      In welk debat zijn de door u aangehaalde woorden uitgesproken? Het nummer en naam van het Statenvoorstel volstaan.

3.      Geven de door u aangehaalde woorden de letterlijke tekst weer van het tijdens de vergadering gesproken woord? Een ja of nee volstaat.

4.      Wat bedoelt u concreet met het door u gebezigde "hilarische zelfbeschrijving"? Gaarne een duidelijke uitleg.

Met vriendelijke groet,

M.A.J.L. (Mariëtte) Frijters-Klijnen, LL.B, BHS

Vicefractievoorzitter/secretaris PVV Provinciale Staten Noord-Brabant

Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal