Inspreken gemeenteraad Oss 26 januari 2023 tegen vestiging AZC

Voorzitter,
Dank dat ik vanavond van de gelegenheid gebruik kan maken om in te spreken op het raadsvoorstel ‘Investeringskrediet vervangende huisvesting voor vluchtelingenopvang’.

Hoewel ik geen ingezetene ben van deze gemeente, spreek ik in vanuit mijn belang als inwoner van het dorp Vinkel, wat dichter bij Oss ligt dan bij Den Bosch, waardoor de gevolgen van dit besluit ook voor mijn leefomgeving relevant zijn. Ik zal dit nader onderbouwen.

Daarnaast wil ik vooraf voor de volledigheid melden dat ik tevens actief ben als Provinciaal Statenlid, gemeenteraadslid en Eerste Kamerlid voor de PVV. In de Eerste Kamer ben ik woordvoerder Immigratie en Asiel en heb zodoende de nodige expertise op dit asieldossier.

Het voorstel aan uw raad om een voor langere tijd een asielzoekerscentrum in de gemeente Oss te huisvesten zal ook gevolgen hebben voor de omliggende dorpen, waaronder Vinkel. In uw raadsvoorstel wordt nadrukkelijk gewezen op de Spreidingswet asiel. In dit wetsvoorstel en de kabinetsplannen wordt ingezet op huisvesting van statushouders in de omgeving van een AZC-locatie. Ik citeer uit de memorie van toelichting: “Daarnaast wordt er ingezet op het zo snel mogelijk plaatsen van vergunninghouders in of in de nabijheid van de uiteindelijke woongemeente” Ook het regioplan van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kent een dergelijke ambitie.

Dit betekent dus dat asielzoekers die in Oss geplaatst worden, vanwege integratie, scholing en arbeid in de nabijheid van die gemeente huisvesting moeten krijgen. Dat kan dus ook in één van de omliggende kernen zijn, zoals Schaijk, Heesch, Nuland of Vinkel. Dat betekent dus ook langjarig extra druk op de woningmarkt, voorzieningen en leefomgeving van die dorpen. Ik vraag uw raad aandacht voor de bovenlokale effecten van deze asielopvang.

Het is bovendien vreemd dat deze gemeente vooruitloopt op een wet die nog niet eens door het parlement is behandeld, de Spreidingswet asiel is zelfs nog niet door het kabinet bij de Kamer ingediend. De zogenaamd wettelijke noodzaak is er dus niet en de financiering bij dit voorstel die deels uitgaat van deze wet is dus ook wankel. Daar komt nog bij dat de Algemene Rekenkamer deze week becijferde dat de opvang van asielzoekers stelselmatig voor hogere kosten zorgt dan begroot.

Asielzoekers komen hier massaal via de helaas open grenzen binnen, en de gevolgen van een AZC beperken zich niet tot de gemeentegrenzen. Oss heeft een centrumfunctie dus ook inwoners van de omliggende dorpen maken hiervan gebruik, zoals scholen, winkels en gezondheidszorg. In het raadsvoorstel en de informatiebrief is al te lezen dat extra druk ontstaat op de huisartsenzorg en het onderwijs. Dat betekent dus ook een extra nadelig effect op de voorzieningen voor deze regio.

Maar bovenal het nadelige effect op de veiligheid. Bij veel AZC’s is structureel sprake van ernstige overlast voor de leefomgeving, onveiligheid en criminaliteit. Ik hoor het vaak genoeg van omwonenden van het AZC Budel en andere plaatsen waar winkeldiefstallen, fietsendiefstallen, berovingen en aanrandingen aan de orde van de dag zijn. Eerder besloot de gemeenteraad van Boxmeer om het AZC in Overloon om die redenen te sluiten. En bij het tijdelijke AZC in de Autotron in 2015/2016 zijn omwonenden geterroriseerd met seksuele vrouwenintimidatie en andere criminaliteit.

Ook de veiligheid in het OV heeft er ernstig onder te leiden, de buslijnen rond het AZC in Grave zijn vaak het toneel van overlast en intimidatie door asielzoekers. En in deze gemeente hebben we de moord op de 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch meegemaakt door een Sudanese statushouder. Sindsdien is er nog steeds onvoldoende controle op wie hier binnen komen, getuige de commandant van Islamitische Staat die een woning kreeg in Arkel en de slachtpartij die een Palestijnse asielzoeker gisteren in een Duitse trein aanrichtte.

Dat moet voorkomen worden voor Oss en haar directe omgeving. Afspraken worden in regionaal verband gemaakt, zo blijkt ook uit het regioplan en aan de provincie voorgelegd. Uw raadsvoorstel stelt dat Oss binnen de regio het voortouw heeft genomen om voor langere tijd een locatie beschikbaar te stellen. Maar waarom is met de regio en de bovenlokale effecten dan geen rekening gehouden?

In uw raadsvoorstel worden asielzoekers en Oekraïners in een adem ‘vluchtelingen’ genoemd, terwijl Oekraïners officieel ontheemden zijn en geen asielzoekers en hier een verschillend regime op van toepassing is. Dat is dus een onjuiste voorstelling van zaken. Ook wordt al uitgegaan van een verlenging na 5 jaar en zelfs met hergebruik van de woonunits voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten.

In plaats van zo in te zetten op de opvang van asielmigranten in deze regio, zou opvang in hun eigen regio veel passender zijn en niet pas na het passeren van zeven veilige landen. Ik vraag u dan ook om de vestiging van dit AZC niet te steunen en de omgeving hier niet mee te belasten. En met name de omwonenden in de Horzak niet, ik zou hen hierbij dan ook graag een hart onder de riem willen steken. Voorzitter, dank u wel voor uw aandacht.