Inbreng PVV bij kaderbrief

Voorzitter,

Heldere taal, keuzes maken, vernieuwing, visie, financiële onderbouwing, daadkracht, transparantie. De PVV ziet dit alles niet terug in de voorliggende kaderbrief!

In de Nederlandse politiek heeft men vaak de neiging zich vaag of wollig uit te drukken. Dat dient dan om ware bedoelingen te verbergen of kritische vragen te omzeilen.

Welnu, voorzitter, deze kaderbrief staat werkelijk bol van ambtelijke vage en wollige taal.

Wat denkt u van: "Elke fase van de beleidscyclus vraagt dus om een eigen aanpak en uitwerking, alsmede om een eigen inbreng van uw Staten, gekoppeld aan nader te bepalen momenten van besluitvorming."

Ofwel: we weten nog niet wát, wannéér en hóe we het gaan doen!

Deze voorjaarsnota geeft dus geen duidelijkheid aan de Brabantse burger.

Onze fractievoorzitter heeft in zijn commentaar op het bestuursakkoord onlangs opgemerkt dat het lijkt op een draaibare kapstok, waaraan je alles kunt ophangen. Met deze kaderbrief zijn er zelfs nog wat lege kleerhangers aan bevestigd.

Voorzitter, wat is er hier in dit Provinciehuis eigenlijk gebeurd de laatste tientallen jaren? Stond er een straf op om te vragen aan de Brabander wat die wil? Het lijkt wel of de tijd hier binnen heeft stilgestaan. En dat heeft helemaal niets te maken met het mooie Provinciehuis, dat wat ons betreft nog steeds van deze tijd is en alleen wat noodzakelijk onderhoud nodig heeft.

Maar, ik heb nieuws: de wereld buiten dit Provinciehuis is aan veranderingen onderhevig. Er is een financieel-economische crisis aan de gang, we hebben te maken met grote bezuinigingen en taken worden geherschikt.

De coalitie is hier echter blind voor. Even vrolijk wordt gekopieerd en geplakt uit een bestaande agenda, zonder duidelijke keuzes te maken. Bovendien ontbreken veelal de bronbudgetten, posten zijn dikwijls PM, ofwel: nog niet bekend of hier budget voor is, of zelfs budget voor nódig is. Waar wil het college nou eigenlijk naartoe?

Moeten de Brabanders nu echt 4 jaar lang in het ongewisse blijven omdat er geen heldere keuzes zijn gemaakt en nog alles mogelijk is?

Voorzitter, de uitvoeringsagenda is een nietszeggend compromis. Normaliter zouden we van de VVD liberale daadkracht mogen verwachten. De anders zo hard roeptoeterende SP is nu al in het zachte bestuurspluche in slaap gesukkeld. Het CDA is er nooit uit wakker geworden.

Diezelfde uitvoeringsagenda roept veel meer vragen op dan dat er beantwoord worden. Duidelijk is dat deze coalitie vooral lijkt in te zetten op grote steden, stedelijke netwerken, en hoogdravende subsidieslurpende eliteprojecten zoals BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018. Wij vragen ons af wat de Brabanders aan dat soort megalomane projecten heeft. Het is wat ons betreft echt weggegooid geld.

De PVV heeft niets tegen kunst en cultuur, de PVV heeft wél iets tegen subsidie voor kunst en cultuur die zichzelf niet of slechts minimaal kan bedruipen.

De Brabanders willen vooral prettig wonen, zonder onnodig oponthoud naar hun werk kunnen gaan, in hun vrije tijd kunnen genieten van de mooie natuur en ook voldoende recreatiemogelijkheden tot hun beschikking hebben.

De PVV is dan ook groot voorstander van het project IDOP's: de leefbaarheid van de kleine dorpskernen wordt er sterk door verbeterd. De subsidieregeling is inmiddels gestopt, maar wij zouden het graag voortgezet zien en daarin zijn wij niet de enigen.

Voorzitter, de Brabanders zitten niet te wachten op ambitieuze sportplannen waarin vooral een hoofdrol lijkt te zijn weggelegd voor de Olympische droom. Het is nu Sportplan Brabant 2016 gedoopt. 3 van de 4 sporen van dit plan gaan over topsport. De PVV is absoluut voorstander van breedte- en gehandicaptensport. Wij willen ook, net als de Brabanders, het schoolzwemmen terug, en een veldje om tegen een bal aan te trappen. De PVV beseft dat dit geen provinciale taak is, maar een taak van de gemeenten. Die zouden daar, met hulp van de provincie, het initiatief toe moeten nemen.

Ook in klimaatsprookjes geloven we niet meer. Zuinig omgaan met energie is prima, en zinvolle projecten met een realistische financiële onderbouwing zullen wij zeker steunen. Zwaar gesubsidieerde windmolenparken zijn daarom wat de PVV betreft uit den boze.

De PVV is ook allergisch voor verregaande eenzijdige klimaatpropaganda door de milieulobby. De subsidie hiervoor mag wat ons betreft direct gestopt worden. Wij vinden dit weggegooid belastinggeld.

Hoogdravende innovatie? Betrek vooral álle onderwijslagen erbij, en niet enkel het hoger onderwijs zoals nu het geval lijkt te zijn.

Voorzitter, ik zei het al eerder: de wereld is veranderd, de bomen groeien niet meer tot in de hemel. Leg dus alle subsidies, zowel voor kunst, cultuur en economie, als voor élk beleidsveld eens onder de loep. Kijk of daar overlappingen in zitten. Onderzoek of het nog steeds en in voldoende mate bijdraagt aan de Agenda van Brabant en wie wát krijgt en of het wel goed wordt besteed. In haar bijdrage aan de jaarstukken, heeft mijn fractiegenote hier al naar verwezen en goede voorstellen gedaan.

En is het echt nodig om winstgevende bedrijven te subsidiëren? Of milieu- en natuurclubjes, die, ondersteund met een provinciale zak geld, dwars voor diezelfde provincie gaan liggen als een beslissing hen niet zint? Kom op zeg!

Dit brengt mij tot het indienen van 2 moties overeenkomstig hetgeen we reeds in de commissie AVS van 1 april jl. en de commissie EH van 17 juni jl. hebben aangekondigd. Het gaat om een heroverweging van eerder aangenomen moties.

-------

Motie heroverwegen motie M12 leefgebiedenbenadering (biodiversiteit)

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 juli 2011

Constaterende

- dat de motie M12 inzake leefgebiedenbenadering om jaarlijks een structurele bijdrage van 3 miljoen euro te garanderen voor biodiversiteit op 12 november 2010 is aangenomen;

- dat het op dat moment bij PS in hun toenmalige samenstelling middels de begroting 2011 al bekend was dat onze provincie jaarlijks een forse bezuiniging op het provinciefonds te verwachten staat;

- dat PS er desondanks toch voor heeft gekozen om structureel extra geld uit te geven;

- dat van de te garanderen 3 miljoen euro een bedrag van 2 miljoen euro is gereserveerd op basis van een afspraak in het kader van het Provinciaal Waterplan[1];

Overwegende

- dat door de korting op het provinciefonds structurele bezuinigingen noodzakelijk zijn;

- dat vanwege dit voortschrijdend (financieel) inzicht deze structurele bijdrage heroverwogen moeten worden;

- dat de structurele bijdrage beperkt kan worden tot de 2 miljoen euro die nodig is om de afspraken in het kader van het Provinciaal Waterplan na te komen;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

De uit motie M12 voortvloeiende structurele bijdrage aan biodiversiteit te beperken tot 2 miljoen euro;

En gaat over tot de orde van de dag.

------------

Motie heroverwegen motie M17 jonge boerenregeling

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 juli 2011

Constaterende

- dat de motie M17 inzake de jonge boerenregeling op 12 november 2010 is aangenomen;

- dat het op dat moment bij PS in hun toenmalige samenstelling middels de begroting 2011 al bekend was dat onze provincie jaarlijks een forse bezuiniging op het provinciefonds te verwachten staat;

- dat PS er desondanks toch voor heeft gekozen om extra geld te reserveren voor deze top-up regeling;

- dat andere agrarische ondernemers, zoals de door de EHEC gedupeerde komkommertelers, momenteel veelal in zwaarder financieel weer zitten dan jonge boeren;

- dat de Tweede Kamer inmiddels de motie Dijkgraaf/Koopmans (32 500-XIII, nr. 123) heeft aangenomen, waarin geregeld wordt dat de investeringsregeling jonge boeren tot 2015 gehandhaafd wordt;

- dat hierbij aanvullend is besloten dat alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd dienen te worden[2];

Overwegende

Dat door deze landelijke regeling een provinciale top-up regeling overbodig is;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

De jonge boeren regeling (motie M17, 12 november 2010) vanwege overbodigheid niet uit te voeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

--------

Wat ik ook nog even zou willen aansnijden, is de beoogde reductie van 1400 naar 1000 arbeidsplaatsen. Dat is op zich een uitstekend streven waar wij als PVV helemaal achter kunnen staan: laat de provincie immers excelleren in haar kerntaken. Dit mag echter niet leiden tot volledige uitbesteding van de vervallen functies. Wij doen namens de Brabantse belastingbetaler dan ook een dringend beroep op uw College om ervoor te zorgen dat eventuele uitbesteding netto een kostenverlaging met zich meebrengt; ik spreek dan in termen van loonkosten of huisvesting. Productie en kwaliteit dienen daarbij verhoogd te worden.

Voorzitter, u hoort het: een waslijst van zaken die aandacht vergen en dan ben ik nog niet eens volledig. Het is onze taak als Provinciale Staten om daar richting aan te geven.

Ik moet toegeven, de PVV was wel aangenaam verrast dat de besluitvorming aangaande de verbouwing van het Provinciehuis, in tijd vooruitgeschoven zal worden. Liever zouden wij zien dat het idiote plan van de flexwerkplekken helemaal geschrapt wordt. Maar, wij hebben er alle vertrouwen in dat dat slechts een kwestie van tijd is: in het verkiezingsprogramma van de SP immers lezen wij dat ze fel tegenstander zijn van deze veel te dure verbouwing. Wij zijn dan ook zeer verheugd op dit punt in deze partij een medestander te hebben gevonden!

Voorzitter, Ik ga afronden. Het bestuursakkoord was al 10 keer niks, deze kaderbrief voegt daar volgens de PVV ook verder niets aan toe. Geen heldere taal, geen gemaakte keuzes, geen vernieuwing, geen visie, geen financiële onderbouwing, geen daadkracht, geen transparantie. Wat ons betreft: een gemiste kans!

[1] Notitie ten behoeve van Commissie Ruimte en Milieu, 1 februari 2011

[2] Zie Notitie ten behoeve van Commissie Ruimte en Milieu, 1 februari 2011