Het Huis van de provincie ..... tegen welke prijs?

Volgens het college van Gedeputeerde Staten moet het provinciehuis voor 33,4 miljoen euro worden verbouwd. Eerder stelde de PVV-fractie het college vragen over deze belastinggeldverslindende verbouwing.
De provincie beoogt met deze verbouwing toe te gaan naar een flexplekkenhuisvesting voor de gehele organisatie, het zogenaamde scenario 'innovatief'. Een eveneens overwogen scenario voorziet in renovatie met aanpak van de noodzakelijke knelpunten (scenario 'Noodzakelijk aanpassen'. Aldus het rapport 'Huis van de provincie' (Veldhoen+Company) uit juni 2010 dat de basis vormt voor de verbouwingsplannen inclusief begroting.

Uitgangspunt in beide scenario's is huisvesting voor 1.000 fte, vertaald naar 1.365 werkplekken. Volgens het rapport biedt in scenario noodzakelijke aanpassingen het provinciehuis exclusief de nieuwbouwvleugel huisvesting aan 1.275 werkplekken. De provincie beargumenteert dat via de 'noodzakelijk'-scenario verbouwing de bestaande huurlocaties in Best en de Pettelaar (totaal 100 werkplekken) kunnen worden afgestoten, maar dat de nieuwbouwvleugel dan zou moeten worden gehandhaafd. Bij het 'innovatief'-concept zou daarnaast de vleugel ook kunnen worden afgestoten. De provincie overweegt vreemd genoeg niet de huurlocaties aan te houden zodat ook bij een scenario van enkel noodzakelijke aanpassen de nieuwbouwvleugel kan worden afgestoten.

De aanbeveling in het rapport om te kiezen voor het innovatieve concept leunt op twee argumenten, namelijk dat het huidige concept niet aansluit op de toekomstige manier van werken, en dat het niet aansluit bij aantrekkelijk werkgeverschap. Saillant detail is dat de keuze voor het innovatief concept met de inhuur van adviesbureau Veldhoen+company -zelfverklaard 'nieuwe werken' aanbidders- in feite door het college al is gemaakt, en dat er dus feitelijk helemaal geen afwegingen zijn gemaakt.

Een korte inventarisatieronde in de toren leert dat de werkplekken er prima uitzien. De medewerkers geven desgevraagd ook aan er zeer tevreden over te zijn. De bevraagde medewerkers geven aan geen idee te hebben van de preciese inhoud van de verbouwingsplannen en geven na toelichting daarop aan dat het concept van de flexplekken niet op hen van toepassing zal zijn. Veel medewerkers geven voorts ook aan te hechten aan de vaste werkplek. Tenslotte zijn overal in de toren kasten vol dossiers aanwezig.

Vreemd genoeg is in de begroting voor het innovatieve concept nog geen rekening gehouden met een aantal onvermijdelijke kostenposten, onder meer noodzakelijke ICT-investeringen. Het weglaten daarvan is des te vreemder omdat voor het innovatieve concept enkele essentiële ICT-voorzieningen cruciaal zijn. In het nieuwe concept is immers geen plaats meer voor papier, en dat betekent dat alle documenten elektronisch beschikbaar zullen moeten zijn voordat er flexplekken zijn.

Het lijkt erop dat er geen lering is getrokken uit de vorige verbouwing ruim tien jaar geleden, toen de begroting met maar liefst 5,5 miljoen gulden werd overschreden. In een tijd dat steeds meer mensen zich realiseren dat je met belastinggeld zorgvuldig en zuinig moet omgaan wordt het hoog tijd dat ook de provinciebestuurders hun prestigeprojecten de prullenbak in durven gooien.

Al met al kan niet anders dan worden geconcludeerd dat de provincietop koste wat kost toeredeneert naar uitvoering van het flexplekkenconcept. Maar is het wel de taak van de provincie om innovatief of nieuw te werken en tegen welke prijs? De provincie dient simpelweg op gedegen manier ervoor te zorgen dat zij haar taken ten dienste van belastingbetalers en bedrijven uitvoert.

Daarom geniet streven naar inpassing van de 1.000 fte in de toren plus laagbouw met eventuele handhaving van de bestaande huursituaties de absolute voorkeur. Indien toch het innovatief concept om de hoek komt kijken, dan dient op zijn minst vooraf een realistische en complete begroting voor te liggen, alle noodzakelijke ICT-voorzieningen samenhangend met papierloos werken te zijn gerealiseerd en daadwerkelijk één of meer huurders te zijn gevonden (contractueel vastgelegd) die tesamen minimaal 80% van de vrij te vallen ruimte in de vleugel huren. Alleen dan kan ervoor gezorgd worden dat de Brabantse belastingbetaler niet weer de dupe wordt van nonchalant en kortzichtig handelen door de provincietop.

Patricia van der Kammen
fractielid Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant

Lees hier de schriftelijke vervolgvragen van 16 oktober 2011:

http://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/component/content/article/716-vervolgvragen-verbouwing-provinciehuis.html