Statenvergadering 23 september

 Voorzitter,

De PVV fractie was afgelopen maandag verrast door het nieuws dat gedeputeerde Iding aftrad wegens gezondheidsredenen. Wij wensen de heer Iding dan ook het allerbeste toe. Net als de meeste andere fracties moest de PVV-fractie dit vernemen via de media. Inmiddels heeft de PVV Statenvragen gesteld over de communicatie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Na het aftreden van gedeputeerde Iding is het niet mogelijk en chique gedeputeerde ter verantwoording te roepen. De PVV fractie is echter van mening dat het gehele college van Gedeputeerde Staten nu de verantwoordelijkheid inzake Moerdijk op zich dient te nemen. Vandaar dat ons betoog en vragen zijn gericht aan het college van Gedeputeerde Staten.

Op de presidiumvergadering van 22 augustus is via een PowerPointpresentatie de toestand rond Moerdijk toegelicht. De totale kosten van de sanering werden geschat op vele tientallen miljoenen. Deze gelden zijn niet gereserveerd en er zou nog overleg plaats vinden hoe hier invulling aan te geven, temeer omdat het rijk een substantieel deel voor haar rekening zou kunnen nemen. Men hoopte dat het rijk enkele tientallen miljoenen voor haar rekening zou willen nemen, maar de onderhandelingen met verantwoordelijk minister Opstelten verliepen stroef.

Op 26 augustus ontvangen wij stukken van de griffie met o.a. Op weg naar de begroting 2012 'Actualiteit & update' waarin wordt gemeld dat een buffer van € 40 miljoen gereserveerd blijft voor onzekerheden en risico's waaronder Chemie Pack.

Hoe verklaart Gedeputeerde Staten deze aanpassing binnen 4 dagen?

Op vrijdag 8 september zijn er uitspraken gepubliceerd door o.a Omroep Brabant. Omroep Brabant zet deze uitspraken om 17:10 op de site. Met name de zin "Afgesproken is dat de gemeente de bodemsanering uitvoert en dat de provincie de 38,2 miljoen euro voorfinanciert. Met minister Opstelten overleggen we nog over een bijdrage van het Rijk. Wel staat vast dat Chemie-Pack aansprakelijk is voor de kosten". Deze uitspraken deden mijn wenkbrauwen fronsen. Diezelfde dag om 17:15 ontvangen wij een vertrouwelijke brief van Gedeputeerde Staten. U allen weet ook wat in deze vertrouwelijke brief stond. De vertrouwelijkheid is bij schrijven van de griffie op 16 september opgeheven volgens artikel 55. Echter artikel 55 punt 3 zegt het volgende en ik citeer: Indien Gedeputeerde Staten zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot Provinciale Staten hebben gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat Provinciale Staten haar opheffen.

Kan Gedeputeerde Staten aangeven volgens welk artikel zij de vertrouwelijkheid hebben opgeheven?

Ook zouden wij van Gedeputeerde Staten het volgende nog willen weten:

Is door de toezegging van Gedeputeerde Staten "de kosten voor te financieren" de onderhandelingspositie met het Rijk verslechterd?

Door wie is de vertrouwelijke informatie naar buiten gebracht?

Indien Gedeputeerde Staten van mening is dat dit geen vertrouwelijke informatie was maar openbare informatie, waarom is dan alleen Provinciale Staten geïnformeerd via een vertrouwelijke brief?

Indien deze informatie al openbaar was, op welke manier en waar was dat te vinden voor de verzending van de vertrouwelijke brief van 8 september?

Als deze informatie al openbaar was, waarom dan een vertrouwelijke brief naar PS?

Indien de informatie vertrouwelijk was, waarom heeft Gedeputeerde Staten deze informatie naar buiten gebracht?

Waarom is tussen 29 augustus en 8 september het presidium of de commissie EH niet vertrouwelijk geïnformeerd over uw voornemen om informatie uit deze brief naar buiten te brengen?

Hoe is het mogelijk dat vertrouwelijke informatie eerder op straat ligt dan dat PS leden deze per mail ontvangen hebben?

Waarom heeft Gedeputeerde Staten de brief van 8 september niet eerder verstuurd, ik neem aan dat deze brief in de ochtend voordat men naar Moerdijk vertrok, verstuurd had kunnen worden?

In de presidiumvergadering van 22 augustus is afgesproken dat de burger niet mag opdraaien voor de kosten. Hoe kunt u dan de uitspraak plaatsen dat het Waterschap de waterschapslasten in 2012 voor burgers tussen € 7,= en € 15,= en voor bedrijven gemiddeld met € 400,= verhoogt.

Welke maatregelen is Gedepuputeerde Staten van plan te nemen om te voorkomen dat de provincie in een mogelijk toekomstig scenario wederom moet opdraaien voor de kosten?

Voorzitter ik wil mijn betoog gaan afronden.

Gedeputeerde Staten heeft in de ogen van de PVV grove fouten gemaakt door vertrouwelijke informatie naar buiten te brengen en geeft ons bovendien de indruk niet erg betrokken te zijn bij het dossier Moerdijk. Echter de PVV fractie begrijpt ook dat de bodemsanering prioriteit heeft en als de overige partijen niet de financiële middelen hebben, zal de Provincie zijn verantwoordelijkheid dienen te nemen. De manier waarop dit gedaan is is echter uiterst discutabel.

Afhankelijk van de antwoorden zullen wij bekijken of dat het indienen van een motie noodzakelijk is.