PVV Noord-Brab​ant vraagt staatssecr​etaris om ophelderin​g kandidatuu​r Culturele Hoofdstad 2018

In Noord-Brabant wordt er jarenlang geworsteld met de naam waaronder men zich kandidaat stelt voor Culturele Hoofdstad 2018. Brabantstad is voorbij gekomen, Den Bosch kwam bovendrijven en nu is Eindhoven op het schild gehesen. Dit alles om te voldoen aan de Europese regels, die voorschrijven dat maar 1 stad zich kandidaat kan en mag stellen. Dit terwijl feitelijk 5 Brabantse steden zich kandidaat stellen.

Gedeputeerde Staten doet hier luchtig over, maar realiseert zich dat de truc die nu bij de kandidaatstelling wordt uitgehaald de grenzen van de regels opzoekt of zelfs overschrijdt. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen verzoekt de PVV Noord-Brabant de verantwoordelijke Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief om uitleg:

Excellentie,

31 oktober 2012 is de uiterste datum voor het indienen van het bidbook en de bijbehorende documentatie voor de kandidatuur Culturele Hoofdstad 2018. Het bidbook van de kandidaat-steden moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie voor Cultuur. Zo moet het programma van hoge artistieke en culturele kwaliteit zijn en een sterke Europese dimensie hebben. Het moet de burgers van stad en regio sterk betrekken bij kunst en cultuur en bezoekers uit heel Europa weten te trekken.

In dit verband zou ik uw speciale aandacht willen vestigen op de voorgenomen kandidatuur van Eindhoven. Brabantstad, een samenwerkingsverband tussen Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond heeft gezamenlijk met de Provincie Noord-Brabant in 2006 het initiatief genomen om zich kandidaat te stellen. In de ontwikkeling en aanloop van de kandidatuur zijn er reeds diverse naamsveranderingen geweest. Initieel zou Brabantstad zich kandidaat stellen, vervolgens 's-Hertogenbosch en nu wordt Eindhoven naar voren geschoven onder de naam 2018Eindhoven|Brabant.

De 5 steden die verenigd zijn in Brabantstad dragen allen in gelijke mate bij aan de begroting van het project. Daarnaast is er een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant die ook gelijkelijk over de 5 Brabantstadsteden zal worden verdeeld indien de titel wordt toegewezen. Een en ander wordt ook geïllustreerd via de samenstelling van de Raad van Toezicht van de recent opgerichte Stichting 2018Eindhoven|Brabant. Daarin zijn alle deelnemende steden evenredig vertegenwoordigd.

Eindhoven is dus enkel in naam de indienende stad. Dit gegeven wordt ondersteund door uitlatingen van de artistiek directeur (voorheen artistiek leider programmabureau Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018) van de Stichting 2018Eindhoven|Brabant, de heer Martijn Sanders. Tevens wordt dit bevestigd in de officiële documenten van de Provincie Noord-Brabant.

De uitlatingen en de geschreven tekst bevestigen dat de naamstelling enkel en alleen is gekozen om te voldoen aan de richtlijnen van de Europese Commissie bij het indienen van het bidbook. Deze richtlijnen schrijven immers voor dat enkel één stad (met uitstraling naar de regio) zich kan kandideren.

De grenzen die de Europese Commissie stelt aan kandidaatstelling worden hiermee opgezocht of wellicht overschreden. Er zijn klaarblijkelijk verschillende interpretaties van de vraag of een samenwerkingsverband van steden, dat zich onder naam van een van de deelnemende steden kandideert, geoorloofd is volgens de Europese richtlijnen die gelden voor kandidaatstelling. Gezien deze verschillen in interpretatie, verzoeken wij U ons hierover uw oordeel en uitleg te geven.

Wij wensen de jury veel wijsheid toe in de keuze voor de kandidatuur voor een Nederlandse stad die samen met Valletta (Malta) te zijner tijd de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 mag dragen.

Namens de Fractie PVV Provinciale Staten Noord-Brabant,

M.A.J.L. Frijters-Klijnen, LL.B, BHS
Wnd Fractievoorzitter PVV Provinciale Staten Noord-Brabant
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal