PVV Noord-Brabant: Provincie knoeit met documenten Culturele Hoofdstad

Tijdens een onderzoek van documenten van het Culturele Hoofdstad project stuitte de PVV fractie op een uitermate opmerkelijk feit. Het heeft er alle schijn van dat er is geknoeid in of met documenten van dit dossier. Een vergelijking van twee exemplaren van ogenschijnlijk hetzelfde memo bracht een verschil aan het licht. De versie die in omloop was bij de gemeenteraad van Breda en Tilburg en de versie die door de Provincie Noord-Brabant aan de PVV werd verstrekt, waren niet hetzelfde waardoor een bepaalde passage niet meer voorkwam in het provinciale document.

Mariëtte Frijters-Klijnen van de PVV fractie is stellig in haar mening dat knoeien in of met documenten het vertrouwen in het openbaar bestuur ernstig schaadt en betiteld kan worden als een bestuurlijke doodzonde.

Zij wil weten welke stappen het College gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat de onderste steen boven komt in dit dossier en dient daarover Statenvragen in. Zij wil ook van Gedeputeerde Staten horen of er nog meer dossierstukken zijn waarmee geknoeid is, en of het College soms een andere definitie hanteert dan de PVV over juiste en volledige informatieverstrekking.

 

Geacht college,

 

Op 22 juni hebben Provinciale Staten het Statenvoorstel 34/12 inzake nadere uitwerking Investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad behandeld. Bijlage 7 bij dit voorstel betrof de werkwijze van de Raad van Toezicht, het reglement. Punt 2.1 van dit reglement refereert aan een op te stellen profielschets, waarbij “het huidige profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.” Die betreffende Bijlage 1 was blanco. [1] (zie ook bijgevoegd document bijlage A)

 

Als antwoord op een technische vraag of de PVV in bezit kon worden gesteld van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets van leden van de Raad van Toezicht van de Stichting 2018Eindhoven|Brabant heeft de Provincie Noord-Brabant op 28 november 2012 een memo, gedateerd 26 april 2012, toegezonden (zie bijlage B). Dit memo van 26 april maakte geen deel uit van het Statenvoorstel van juni 2012, noch werd eraan gerefereerd.

 

Dit leidt tot de volgende vragen.

 

 1. Bent u bekend met het memo dat de PVV-fractie werd toegezonden op 28 november 2012?
 2. Is het blijkens de datering van het memo correct dat de profielschets van de Raad van Toezicht reeds op of enkele dagen na 26 april 2012 is vastgesteld? Zo nee, wanneer dan wel?
 3. Indien de profielschets later is vastgesteld dan op of enkele dagen na 26 april 2012, waarom wordt de PVV dan als antwoord op de vraag om de vastgestelde profielschets te ontvangen, zonder verdere toelichting of opheldering in het bezit gesteld van een memo gedateerd 26 april 2012?

 

Het memo van 26 april maakte deel uit van het dossier Besluit deelname oprichting Stichting 2018 Eindhoven/Brabant in Breda.[2] De Raadscommissie Maatschappij in Breda is op 18 juni 2012 op de hoogte gebracht van dit memo (zie bijlage C).[3] In Tilburg heeft de commissie Maatschappij op 27 augustus 2012 het Raadsvoorstel Investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad 2018 behandeld. Het eerder vermelde memo maakte als bijlage 13 deel uit van het dossier[4] (bijlage D).

 

 1. Waarom zijn de Statencommissie CS en Provinciale Staten niet eerder geïnformeerd over het bestaan van dit memo?
 2. Waarom ontbrak de kennelijk al ruimschoots voor de vergadering van 22 juni vastgestelde profielschets in de vergaderstukken van 22 juni 2012?
 3. Bent u het eens met de PVV dat het College de plicht heeft Provinciale Staten volledig te informeren? Zo nee waarom niet?
 4. Deelt u de mening van de PVV dat de leden van Provinciale Staten onvolledig zijn geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Een vergelijking van het memo van 26 april 2012 dat in Breda en Tilburg was toegevoegd aan het dossier met het memo dat de Provincie op 28 november 2012 aan de PVV heeft gezonden, brengt een zeer opmerkelijk feit aan het licht.

Normaliter zal een pdf document, gemaakt van een en hetzelfde brondocument ook dezelfde informatie bevatten. Dit is hier echter geenszins het geval. De afsluitende zin onder punt B uit het Bredase en Tilburgse document komt niet voor in het door de Provincie aan de PVV toegestuurde memo.

 

 1. Kan het college op uitvoerige en sluitende wijze verklaren waarom in het provinciale memo van 26 april 2012 de afsluitende zin onder punt B “Bij toekenning van de titel wordt de Stichting belast met de uitvoering van het programma. Van de bestuursleden wordt niet verwacht dat zij "automatisch" beschikbaar blijven tot en met 2018. Met elk van hen zal bij het toekennen van de titel besproken worden of en zo ja voor hoelang zij bestuurslid zullen (willen) blijven” is verdwenen? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u net als de PVV van mening dat het College de plicht heeft Provinciale Staten juist te informeren? Zo nee waarom niet?
 3. Bent u het met de PVV eens dat verschillende volksvertegenwoordigende lagen in hetzelfde dossier altijd dezelfde informatie zouden moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u net als de PVV van mening dat het College Provinciale Staten onjuist heeft geïnformeerd? Zo nee waarom niet?
 5. Bent u net als de PVV van mening dat knoeien in of met documenten het vertrouwen in het openbaar bestuur ernstig schaadt en betiteld moet worden als een bestuurlijke doodzonde? Zo nee, waarom niet?
 6. Zijn er nog meer dossierstukken waarmee geknoeid is?
 7. Welke stappen gaat het College ondernemen om ervoor te zorgen dat de onderste steen boven komt wat dit dossier betreft?

 

 

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

 

 

Mariëtte Frijters-Klijnen

 

 

 

pdfBijlage A: Bijlage 1 van Bijlage 7 van PS Statenvoorstel 34/12

pdfBijlage B: CS-01.pdf Memo 26 april 2012 Provincie Noord Brabant

pdfBijlage C: b3_ck39761_profiel_bestuursleden_en_leden_raad_van_toezicht_0.pdf Memo 26 april 2012 Gemeente Breda

pdfBijlage D: bijlage_13_Prof­iel_bestuursled­en_RvT.pdf Memo Gemeente Tilburg