PVV Noord-Brabant: Neemt gedeputeerde Van den Hout zijn functie wel serieus?

PVV Noord-Brabant: Neemt gedeputeerde Van den Hout zijn functie wel serieus?

In een artikel in BNdeStem op 29 maart 2013  werd kritiek geuit op het feit dat gedeputeerde Johan van den Hout (SP) als voorzitter van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Gilze-Rijen voor de tweede keer in drie vergaderingen verstek liet gaan. Gedeputeerden zijn uit hoofde van hun functie voorzitter van de diverse COVM’s van een militaire luchthaven.

De notulen wijzen uit dat de gedeputeerde Van den Hout inderdaad niet aanwezig was tijdens de vergadering van 21 maart 2012. Het excuus: “Met de Nederlandse COE delegatie bezoek gebracht aan Koerdische hongerstakers in Straatsburg.” Ook op de vergadering van 27 maart 2013 schitterde Van den Hout door afwezigheid vanwege: “Na gesprekken over vogelopvang en water nu naar Oss voor de Omgevingsdienst Brabant-Noordoost (vergunningverlening, toezicht en handhaving).”

Gedeputeerde Van den Hout was tevens op 10 oktober 2012 afwezig als voorzitter COVM Volkel vanwege “Op weg naar het regionaal debat over zoetwatervoorziening in Zuid-Nederland, onderdeel van het nationale Deltaprogramma.”

"Het veelvuldig verzaken van een voorzitterschap, dat uit hoofde van een functie dient te worden vervuld, laat de indruk achter dat gedeputeerde Van den Hout niet geïnteresseerd is in de problematiek die in deze commissie wordt behandeld. Bovendien wekt de veelvuldige afwezigheid van gedeputeerde Van den Hout als voorzitter van COVM Gilze-Rijen en Volkel bij de Brabantse burger de indruk dat hij zijn functie niet serieus neemt," aldus fractievoorzitter Alexander van Hattem.

Reden voor de PVV-fractie Noord-Brabant om hierover Statenvragen te stellen.

 

 

Geacht college,

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) is een commissie van de staatssecretaris van Defensie, ingesteld op grond van artikel 28 van de Luchtvaartwet ten behoeve van overleg en voorlichting over de milieuhygiëne rond militaire luchthavens. Gedeputeerden zijn uit hoofde van hun functie voorzitter van de diverse COVM’s van een militaire luchthaven.

In een artikel in BNdeStem op 29 maart 2013[i] werd kritiek geuit op het feit dat gedeputeerde Johan van den Hout (SP) als voorzitter van de COVM Gilze-Rijen voor de tweede keer in drie vergaderingen verstek liet gaan.

Dit leidt tot de volgende vragen.

 

  1. Bent u bekend met dit artikel? 

De notulen wijzen uit dat de gedeputeerde Van den Hout inderdaad verstek liet gaan tijdens de vergadering van 21 maart 2012. Het excuus (volgens zijn eigen woorden): “Met de Nederlandse COE delegatie bezoek gebracht aan Koerdische hongerstakers in Straatsburg.” Op de vergadering van 27 maart 2013 schitterde Van den Hout door afwezigheid vanwege (volgens zijn eigen woorden): “Na gesprekken over vogelopvang en water nu naar Oss voor de Omgevingsdienst Brabant-Noordoost (vergunningverlening, toezicht en handhaving).” 

  1. Kan het college bevestigen dat bovenstaande redenen aanleiding waren tot het niet kunnen of willen bijwonen van de vergaderingen van het COVM Gilze-Rijen? Zo nee, waarom niet en wat waren dan de zwaarwegende redenen? 

Gedeputeerde Van den Hout heeft ook op 10 oktober 2012 verstek laten gaan als voorzitter COVM Volkel vanwege (volgens zijn eigen woorden) “Op weg naar het regionaal debat over zoetwatervoorziening in Zuid-Nederland, onderdeel van het nationale Deltaprogramma.” 

  1. Kan het college bevestigen dat bovenstaande reden aanleiding was tot het niet kunnen of willen bijwonen van de vergadering van het COVM Volkel? Zo nee, waarom niet en wat was dan de zwaarwegende reden?
  2. Zijn er nog meer vergaderingen van een COVM, waar gedeputeerde Van den Hout schitterde door afwezigheid? 
  3. Bent u het eens met de PVV dat het veelvuldig verzaken van een voorzitterschap, dat uit hoofde van een functie dient te worden vervuld, de indruk achterlaat bij de overige leden van de COVM dat GS in de persoon van gedeputeerde Van den Hout niet geïnteresseerd is in de problematiek die in deze commissie wordt behandeld? Zo nee, waarom niet? 
  4. Deelt u de mening dat de veelvuldige afwezigheid van gedeputeerde Van den Hout als voorzitter van COVM Gilze-Rijen en Volkel bij de Brabantse burger de indruk wekt dat hij zijn functie niet serieus neemt? Zo nee, waarom niet? 
  5. Wat gaat het college ondernemen om het voorzitterschap van de COVM’s naar behoren in te vullen?

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

Alexander van Hattem