Motie inzake woningstimuleringsmaatregelen

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 1november 2013 ter bespreking van de rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie,

constaterende dat:

-          de maatregel Stimulering Woningbouwproductie volgens het college een eenmalige maatregel betreft;

-          het instrument Brabantse VerkoopGarantie (BVG) een risicovolle maatregel is;

-          de BVG de provincie ca 23 miljoen euro kost;

-          de provincie hierdoor momenteel woningeigenaar is van 221 woningen;

-          met het instrument Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIN) de provincie participeert in een projecten met een afnamegarantie, zoals bijvoorbeeld project Meerrijk;

-          de provincie hierdoor wederom direct of indirect woningeigenaar kan worden;

overwegende dat:

-          makelaardij geen kerntaak is van een decentrale overheid;

-          er veel wijsheid schuilgaat in het gezegde 'schoenmaker, blijf bij je leest';

dragen Gedeputeerde Staten op:

-          om geen stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie financieel te ondersteunen, waardoor provincie en/of gemeente woningeigenaar kan worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol