Amendement overbelast gebied

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, ter bespreking van de Verordening ruimte 2014

 

Besluiten in het Herzien Ontwerpbesluit 03/14F artikel 1.97 toe te voegen en als volgt te formuleren:

 

‘’1.97 Overbelast gebied

 

indien er vanwege de cumulatieve uitstoot van milieubelastende stoffen een aanzienlijke overschrijding bestaat van opgenomen normen waardoor geen goed woon- en leefklimaat geborgd kan worden of er vanwege de cumulatieve uitstoot van milieubelastende stoffen een aantasting van in de nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt;’’

 

Toelichting: de begripsbepalingen overbelast gebied en urgentiegebied ontbreken in de Verordening Ruimte wat tot verwarring leid. Beschreven definitie is conform artikel 6.4. lid 2 en 7.4. lid 2 van de Verordening ruimte.

 

Joyce Kardol

 

Partij voor de Vrijheid