Motie Samen voor de bijen

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 juli 2014,

behandelend het Statenvoorstel 47/A inzake Voorjaarsnota 2014;

constaterende dat

 • een collectief van 24 organisaties, waaronder natuurorganisaties, imkerorganisaties, LTO en kennisinstituten, op 11 november jl. het actieprogramma bijengezondheid aan staatssecretaris EZ Dijksma heeft overhandigd;
 • dit actieprogramma onder andere maatregelen bevat om
  • de imkeropleidingen te verbeteren met recente wetenschappelijke inzichten en de kennisuitwisseling tussen imkerorganisaties, landbouw, bedrijfsleven, overheden en beheerders te verbeteren;
  • de aanleg van functionele bloem/akkerranden te bevorderen;
 • Provinciale Staten op 19 april 2013 unaniem hebben besloten bijenkasten te laten plaatsen bij het provinciehuis;

overwegende dat

 • bijen zorgen voor bestuiving en een gezonde bijenstand daarom van groot belang is voor de biodiversiteit in het algemeen en de land- en tuinbouw in het bijzonder;
 • maatregelen ter verbetering van de bijenstand daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn;
 • maatregelen alleen duurzaam succesvol zijn als er een breed draagvlak is onder de betrokken partijen;
 • het geen nut heeft om zaken over te doen die reeds zijn afgesproken in het actieprogramma bijengezondheid;

roepen het College van Gedeputeerde Staten op om

 • met betrokken partijen te inventariseren welke maatregelen zinvol zijn om in Brabant te nemen, aanvullend op het actieprogramma bijengezondheid;
 • deze maatregelen te vertalen naar een bondige visie met een provinciaal actieprogramma, waarin alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben;
 • dit actieprogramma af te stemmen op reeds bestaand beleid zoals de leefgebiedplannen, het stimuleringskader groenblauwe diensten en realisatie van landschapselementen;
 • dit actieprogramma inclusief daarmee samenhangde kosten en mogelijke dekking aan de commissies ER en TSP aan te bieden voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2015 in de commissies;

en gaan over tot de orde van de dag.