Motie inzake Subsidieregeling Natuur en Samenleving

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

-          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

overwegende dat:

-          verbetering van de bijengezondheid kan worden bereikt via de Subsidieregeling Natuur en Samenleving;

-          van deze regeling alleen de categorie ‘’Leefgebied van de bij’’ zich inzet voor het verbeteren van het leefgebied van de bijen door voldoende leefgebied, voorlichting en kennisontwikkeling- en uitwisseling;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-         aan alle categorieën van de Subsidieregeling Natuur en Samenleving een bijenparagraaf toe te voegen als voorwaarde voor projectsubsidie;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol