Motie inzake Stadsbijen

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

-          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

-          het project Stadsbijen is genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2013

-          bijvoorbeeld hiermee in Gelderland bijenkasten op daken van bedrijven worden geplaatst, waarmee sponsorcontracten worden aangegaan;

overwegende dat:

-          het bedrijfsleven financieel kan bijdragen aan de zorg voor bijen;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          te onderzoeken of betrokken partijen een soortgelijk project als Stadsbijen als onderdeel van de provinciale visie ‘’De provincie draagt Bij…’’ zouden willen ondersteunen;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol