Motie inzake Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

            -          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

            -          de provincie zet zich in voor de leefomgeving van bijen en vlinders en investeert in de verbetering hiervan. Bijvoorbeeld door het vergroten van natuurgebieden en de aanleg van verbindingszones hiertussen;

            -          Het Groen Ontwikkelfonds Brabant bestemd is projecten die natuurnetwerken vergroten, verbinden en verbeteren.

overwegende dat:

-          verbetering van de bijengezondheid ook kan worden bereikt via het Groen Ontwikkelfonds Brabant;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          een bijenparagraaf toe te voegen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol