Amendement inzake Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

Besluiten, dat de volgende tekst aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit 64/14B van het Statenvoorstel wordt toegevoegd: “Kennis te nemen van de provinciale visie Bijengezondheid met provinciaal actieprogramma voor de korte termijn’’

en de financiële consequenties (ter grootte van € 300.000,-) ten laste te laten komen van het budget van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Toelichting:

     -          Bijen leveren een bijdrage aan de natuurwaarden van het Brabantse platteland;

     -          De provincie zet zich in voor de leefomgeving van bijen en vlinders en investeert in de verbetering hiervan. Bijvoorbeeld door het vergroten van natuurgebieden en de aanleg van verbindingszones hiertussen;

     -          Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is bestemd voor projecten die natuurnetwerken vergroten, verbinden en verbeteren.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol