Motie inzake Bijenkasten

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

      -          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

      -          gebaseerd op Amerikaanse en Franse voorbeelden, bijen in de stad minder last hebben van bestrijdingsmiddelen;

      -          d.d. 15 november 2012 unaniem een Kamermotie is aangenomen waarin de regering wordt verzocht het plaatsen van bijenkasten en –planten door imkers te faciliteren op de daarvoor geschikte daken van overheidsgebouwen;

overwegende dat:

-          er slechts enkele Brabantse gemeenten zijn met bijenkasten op het dak van het gemeentehuis;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          bij de kennisuitwisseling ten aanzien van de ontwikkeling van het meerjarenplan de Brabantse overheidsorganisaties te stimuleren om daar waar mogelijk het plaatsen van bijenkasten en -planten door imkers te faciliteren op de daarvoor geschikte terreinen daken of terreinen van de overheid;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol