Motie inzake Evaluatie TOM

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 6 februari 2015, behandelend het Statenvoorstel 25/14 inzake Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM),

constaterende dat:

-          de TOM een majeur project is;

-          het functioneren van de TOM in 2010 is geëvalueerd door de aandeelhouders;

-          in de tweede helft van 2018 de ontwikkelingen van de TOM worden geëvalueerd;

overwegende dat:

-          er vanuit wordt gegaan dat in 2 jaar de markt aantrekt;

-          een grondige evaluatie de bron is voor bijsturing;

-          de resultaten van deze evaluatie in de volgende periode aan PS of aan de dan bevoegde Statencommissie aangeboden dienen te worden;  

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          de geplande evaluatie te vervroegen en uiterlijk eind 2017 / begin 2018 het TOM grondig te evalueren, zodat deze resultaten nog in de volgende Statenperiode kunnen worden besproken,

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol