Motie vreemd aan de orde inzake BZV 1.1 thema energie

Voorzitter,
Met verbazing heeft de PVV vernomen dat het provinciebestuur de inzet van subsidieslurpende mestvergisters en windturbines in Brabant wil stimuleren en belonen. Middels de BZV 1.1 verdiend een veehouder punten indien deze energie bespaart of opwekt middels een onrendabele mestvergister of windmolen. Met de punten die de veehouder hiermee verdiend mag hij uitbreiden. 
Voorzitter, energiemaatregelen zijn totaal niet relevant voor de aanpak van overlast van de veehouderij. Van een windmolen gaat het niet minder stinken. Deze energiemaatregelen lossen de overlast in de veehouderij helemaal niet op, integendeel mestvergisters en windmolens creëren mogelijk juist meer overlast voor de omwonende burgers. Reacties die ik al heb gehoord van veehouders zijn ''makkelijk punten verdienen''. Voorzitter, dit is niet iets wat we moeten stimuleren of belonen in Brabant. 
Derhalve dient de PVV samen met de PvdD een motie in om het thema energie te verwijderen uit de BZV, zodat er weer gefocused kan worden op de echte problematiek in de veehouderij waarbij leefbaarheid, volksgezondheid en dierenwelzijn centraal staan.  Daarvoor moeten de juiste systemen worden ingezet, de vorm van energievoorziening maakt daarin geen verschil."

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2015,

Constaterende dat:

-          in de concept Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BVZ) 1.1 het thema energie is toegevoegd;

-          energie besparen en opwekken duurzame energie (windenergie, zonne-energie en mestvergister) hierin criterea zijn;

Overwegende dat:

-          energiemaatregelen geen oplossing bieden voor de overlast in de veehouderij;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

het thema energie te schrappen uit de BZV,

en gaan over tot de orde van de dag.

 

PVV Noord-Brabant                                                      PvdD

Joyce Kardol                                                                     Marco van der Wel