Amendement Parkschap Biesbosch 2015

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 39/15: Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch,

Overwegende  

-       dat er veel plannen en projecten worden uitgevoerd die geen eigenlijke taak zijn van een Parkschap;

-       dat veel van deze projecten geen kostendekkende exploitatie kennen; 

Besluiten:

1. Bij Ontwerp-besluit 39/15B

Punt 1.4 te wijzigen in: 

“Als zienswijze in te dienen dat Parkschap Nationaal Park de Biesbosch:

a)  Dient te stoppen met het Green Key-duurzaamheidsprogramma;

b)  Dient te stoppen met EU-projecten in het kader van “duurzaam toerisme”;

        c)   Dient te stoppen met oplaadpalen, de ecolodge en de zonnepont, omdat deze een niet kostendekkende exploitatie kennen.”

En gaan over tot de orde van de dag. 

PVV Noord-Brabant

Willem Bakker