Amendement nota draagvlak Beleidskader Erfgoed

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020.

Overwegende

-       dat het wenselijk is om de directe omgeving van een erfgoedproject – de burgers dus – een belangrijke stem te geven bij herbestemming van erfgoed;

-       dat een nota van draagvlak bij uitstek het instrument is om de stem van de burgers te laten horen;

Besluiten:

1. Bij Ontwerpbesluit 64/15B de volgende tekst toe te voegen:

“3.  Het college op te dragen om bij herbestemming van erfgoed een nota van draagvlak tot te voegen aan de statenvoorstellen betreffende erfgoedprojecten vanuit het Beleidskader Erfgoed.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Louis Roks