Amendement Zienswijze concept begroting Havenschap Moerdijk 2017

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 juli 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 48/16A, Zienswijze concept begroting Havenschap Moerdijk 2017;

Besluiten:

In ontwerpbesluit 48/16B

1. de tekst van de overweging

“De begroting een adequate uitwerking biedt van de doelstellingen en beleidsvoornemens van de Havenstrategie Moerdijk 2030.”

te wijzigen in

“De begroting voortbouwt op de doelstellingen en acties die zijn opgenomen in de Havenstrategie Moerdijk 2030, waarin de komst van het Logistiek Park Moerdijk genoemd is en dat door de risico’s en onzekerheden bij de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk de Havenstrategie Moerdijk 2030 een onstabiele basis voor deze begroting is.”

2. de overweging toe te voegen

“De conceptbegroting de ambitie formuleert om een klimaatbestendig en energieneutraal haven- en industrieterrein te realiseren, waarin onder andere windenergie een rol speelt, terwijl windenergie een inefficiënte en instabiele vorm van elektriciteitsvoorziening is en deze ambitie niet bijdraagt aan het doelmatig exploiteren van de haven Moerdijk.”

3. het dictum

"Geen zienswijze in te dienen op de begroting van het Havenschap Moerdijk van 2017."

te wijzigen in

"De volgende zienswijze op de concept begroting Havenschap Moerdijk 2017 kenbaar te maken:

1. De conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2017 heeft een onstabiele basis door voort te bouwen op de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de daaraan verbonden risicovolle ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk.

2. De in de conceptbegroting geformuleerde ambitie om een klimaatbestendig en energieneutraal haven- en industrieterrein te realiseren draagt niet bij aan het doelmatig exploiteren van de haven Moerdijk."

en gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Kardol

PVV Noord-Brabant