Motie Evaluatie Leisure Ontwikkelfonds

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 15 juli 2016, behandelend Statenvoorstel 45/16: Procedure wensen en bedenkingen instellen Leisure Ontwikkelfonds Brabant,

Constaterende dat:

Het Statenvoorstel uitgaat van een evaluatie van het Leisure Ontwikkelfonds (LOF) na een periode van vier jaar;

Overwegende dat:

Het onwenselijk is dat over vier jaar een nieuw college opgescheept wordt met eerste evaluatiemoment van het LOF en de implicaties die daaruit kunnen voortvloeien;

Het wenselijk is om ook al na twee jaar te weten hoe het LOF presteert en of er zicht is op het behalen van de geformuleerde doelstellingen;

Een evaluatie na twee jaar een latere evaluatie na vier jaar niet in de weg staat;

Dragen GS op:

Twee jaar na het instellen van het LOF een evaluatie te houden om de resultaten van het fonds vast te stellen en te bezien of aan de doelstellingen kan worden voldaan;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol