MOTIE: Focus op degelijk in plaats van duurzaam

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- de focus van GS betreffende het openbaar vervoer volledig op zero emissie lijkt te liggen;

- dit resulteert dat in concessiegebied Zuidoost-Brabant 43 elektrische geleide bussen en twee door waterstof aangedreven zero emissie bussen gaan rijden;

- in de concessies Oost en West verder gegaan wordt met de voorbereidingen en de introductie van zero emissie bussen;

Overwegende dat:

- het doel van openbaar vervoer in Noord-Brabant moet zijn om met een solide en efficiënt netwerk dorpen en steden met elkaar te verbinden zodat reizigers op tijd, van A naar B kunnen reizen;

- hierop vanuit de provincie uitdrukkelijk de focus moet liggen;

- nieuwe, met diesel aangedreven bussen ruim binnen de gestelde normen vallen qua uitstoot;

- indien deze bussen kostentechnisch voor de concessiehouder efficiënter zijn, deze gewoon ingezet moeten kunnen worden voor stad- en streekvervoer;

Besluiten:

-dat “zero emissie” geen beleidsdoel op zich moet zijn en een eventuele keuze daarover over moet worden gelaten aan de concessiehouder;

-dat de focus van GS 100% moet liggen op een goed, efficiënt en solide OV-netwerk, dat dorpen en steden verbindt en Brabanders in staat stelt om op tijd van A naar B te reizen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant