Motie: laat de Brabantse amateurkunstuitingen floreren

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- uit de Cultuurindex (2014) blijkt dat de cultuurparticipatie in Nederland licht daalt;

- in de periode 2007-2011 een daling zichtbaar is van het aantal mensen dat zingt (-14%), een muziekinstrument bespeelt (-17%), aan beeldende kunst (-26%) of aan podiumkunsten doet (-32%);

-men daaruit kan concluderen dat de traditionele amateurkunstbeoefening in Brabant daalt;

Overwegende dat:

- amateurkunstbeoefening bij Brabant hoort;

- amateurkunstbeoefening de belangrijkste pijler van het provinciale cultuurbeleid zou moeten zijn;

- subsidies voor de grotendeels elitaire professionele kunstensector veel beter ingezet zouden kunnen worden om de amateurkunstbeoefenaars te ondersteunen;

- hierdoor fanfares, harmonieën, (carnavals)blaasorkesten, toneel- en zangverenigingen de kans kunnen krijgen om meer te floreren;

-dit beter past in het “veerkrachtige samenleving”-beleid van de provincie, waarbij Brabanders in alle gelederen met elkaar verbonden worden;

Besluiten:

subsidies voor de professionele kunstensector stop te zetten en de middelen in te zetten op zoveel mogelijk Brabanders in staat stellen om aan amateurkunstbeoefening te doen, zodat traditionele Brabantse amateurkunst en het verenigingsleven zoals fanfares, harmonieën, (carnavals)blaasorkesten, toneel- en zangverenigingen kunnen floreren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant