MOTIE Tussentijdse evaluatie meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

In ‘’Bijenimpuls voor Brabant : Meerjarenprogramma 2015-2018’’[1] op pagina 21 wordt gesteld dat er eind 2016 een tussentijdse evaluatie van het programma plaats zou vinden;

Deze evaluatie tot op heden nog niet is verschenen;

Overwegende dat:

Een tussentijdse evaluatie een essentieel instrument is bij het beslissen over het continueren van het meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant en het beschikbaar stellen van aanvullende financiële middelen;

Verzoeken GS:

Om de tussentijdse evaluatie van het meerjarenprogramma uiterlijk tien dagen vóór de behandeling van de jaarstukken 2016 richting PS kenbaar te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Kardol                                    

PVV Noord-Brabant

[1] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2015/juni/-/media/75D142E3F0574237A31A51064ED42F64.pdf