MOTIE: Koppeling rijks en provinciale subsidie Brabantse kunstinstellingen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

De provincie op voorhand toezegt dat relevante Brabantse kunstinstellingen die onderdeel uitmaken van de professionele basisinfrastructuur recht hebben op een provinciale subsidie, als zij ook meerjarig subsidie ontvangen van het rijk of één van de rijksfondsen (BIS, FPK, Mondriaan, Creatieve Industrie);

Overwegende dat:

Dit koppelsysteem tussen rijks- en provinciale subsidies zorgt voor onnodig subsidiestapelen, zonder dat er gekeken wordt of er een meerwaarde is voor Brabant en/of haar burgers;

Roepen het college op:

De koppeling bij de professionele basisinfrastructuur, dat als Brabantse kunstinstellingen meerjarig subsidie ontvangen van het rijk of één van de rijksfondsen (BIS, FPK, Mondriaan, Creatieve Industrie), zij ook recht hebben op een provinciale subsidie, per direct los te laten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant