AMENDEMENT: werkkapitaal meerjarenprogramma bijenimpuls

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 27 oktober 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel 19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

Constaterende dat:

In het Statenvoorstel gevraagd wordt om €750.000 voor de komende drie jaar;Er in het najaar van 2018 bekeken wordt of het zinvol is om een evaluatie uit te voeren van de tot dan bestede middelen;

Overwegende dat:

Een evaluatie van de al besteedde middelen vanuit het huidige meerjarenprogramma 2015 – 2018 essentieel is bij het beoordelen van de effectiviteit van het meerjarenprogramma bijenimpuls;Het onwenselijk is om voor een periode van drie jaar geld te reserveren zonder zo’n evaluatie;

Besluiten:

Bij Ontwerpbesluit 54/17 B

“1. De uitvoering van het huidige meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ voort te zetten;

Uitvoeringsaccenten aan te brengen met als doel om buiten de bebouwde kom het leefgebied van wilde bijen te bevorderen;”

Te wijzigen in:

“1. De uitvoering van het huidige meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ in 2018 voort te zetten;

Uitvoeringsaccenten aan te brengen met als doel om buiten de bebouwde kom het leefgebied van wilde bijen te bevorderen; Voor het jaar 2018 een werkkapitaal van € 250.000 voor het programma beschikbaar te stellen dat gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve natuur en landschapsbeleid Groene blauwe diensten; Na een eventuele evaluatie van de tot dan besteedde middelen in het najaar van 2018 een verder besluit voor te leggen aan Provinciale Staten over de continuering van het meerjarenprogramma voor de volgende periode. De resterende € 500.000 hiervoor te reserveren;”

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Willems-Kardol