MOTIE biomassa is niet duurzaam

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017 ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

- biomassa – niet uit reststromen - op alle fronten minimaal 800% vervuilender is dan gas en met uitzondering van SO2 ook op alle fronten vervuilender is dan kolen (rapport PFPI)

- het meestoken van biomassa een negatief effect heeft op het rendement van kolen en deze daardoor meer dan nodig vervuilen

- de biomassa-meestook in de Amercentrale voor het overgrote deel zal bestaan uit door de RWE-fabriek in Georgia(VS) verwerkt Amerikaans bos

Overwegende dat:

- “biomassa” in het aandeel “duurzame energie” meegerekend wordt

Roepen het college op:

- “biomassa”, voor zover dit geen reststromen betreft, in de percentages “duurzame energie” in de beleidsstukken, de communicatie naar de burgers en in het beleid van Noord-Brabant niet meer mee te tellen

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant