MOTIE: Slim beleid, de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) op een A59 2 x 3 voorbereid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

  • Recent de Ontwerp Provinciaal Inpassingsplannen voor de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) zijn vrijgegeven voor inspraak;
  • De A59, die als de belangrijkste verkeersader dwars door de plannen loopt, in hoog tempo dichtslibt door onder andere de belangrijke logistieke rol van de regio Tilburg / Waalwijk;
  • De GOL dit niet of nauwelijks gaat oplossen;

Overwegende dat:

  • Het vaststellen van de Provinciale Inpassingsplannen door PS gepland staat voor juni 2018;D
  • e impact van de plannen groot is voor de directe omgeving van de A59;
  • Met de GOL zo’n € 100 miljoen gemoeid is;
  • Dit wellicht weggegooid geld is, als blijkt dat tijdens of na de uitvoering van de GOL door de Rijksoverheid de urgentie ingezien wordt om de A59 te gaan verbreden van 2x2 naar 2x3 rijstroken;

Roepen het college op:

  • Uitgebreid te onderzoeken wat een verbreding van de A59 tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch van 2x2 naar 2x3 rijstroken voor gevolgen en consequenties heeft voor de op 4 november jl. ter inzage aangeboden Provinciale Inpassingsplannen van de GOL, die volgens de planning in juni 2018 ter vaststelling aan PS aangeboden worden;
  • Hierover vóór 1 februari 2018 aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant