MOTIE: Meetbare kpi’s sociale veerkracht

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

  • In de Begroting geen helderheid wordt verschaft over wat het college binnen sociale veerkracht concreet gaat doen en wat sociale veerkracht concreet op moet leveren;

Overwegende dat:

  • Het bittere noodzaak is dat het voor zowel PS als de burgers in Brabant helder is wat het college op het gebied van sociale veerkracht concreet wil gaan doen;
  • Het tevens ook helder moet worden wat sociale veerkracht volgens het college concreet op gaat leveren;
  • Er dan ook meetbare kpi’s met betrekking tot sociale veerkracht geformuleerd dienen te worden en duidelijk dient te zijn wat de provincie concreet gaat doen voor het budget dat men wil besteden;

Dragen GS op:

  • Meetbare, heldere kpi’s te formuleren binnen sociale veerkracht alvorens er middelen worden begroot;
  • Tevens bij deze kpi’s aan te geven wat er concreet gedaan wordt en wat daarmee concreet dient te worden bereikt, door middel van het formuleren van heldere doelen en een duidelijk actiekader;
  • Bovengenoemde zaken vóór het einde van het jaar naar PS te sturen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Louis Roks

PVV Noord-Brabant