Amendement Nee tegen 9 Miljoen voor Brabant C

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018: Brabant op koers

Constaterende dat:

• Met de huidige financiële middelen het Brabant C fonds medio 2019 is uitgeput;
• GS het fonds met € 9.0 miljoen wil aanvullen en de organisatie van Brabant C voor 4 jaar zekerheid wil geven;

Overwegende dat:

• Voor 4 jaar zekerheid geven na medio 2019 niet meer de taak van dit college is;
• De uiterste houdbaarheidsdatum van dit college 20 maart 2019 is;
• De Brabander dan mag bepalen of onze provincie op koers ligt of drastisch van koers moet wijzigen;
• Het besluit of Brabant C ook na 2019 zekerheid verdient, overgelaten dient te gaan worden aan de nieuwe Provinciale Staten;

Besluiten:

Om in Herzien ontwerpbesluit 20/18 F de 9 miljoen voor Brabant C te schrappen en beslispunt 3 dientengevolge te wijzigen in:
“3. Instemmen met het verwerken van de consequenties van de volgende voorstellen voor de begroting 2019 in de bestuursrapportage 2018 ten laste van de algemene middelen:
a. € 4,4 mln voor Implementatie Omgevingswet
b. € 0,5 mln voor Stedelijke transformatie”

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant