MOTIE extra capaciteit Bibob-eenheid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018

Constaterende dat:


• Onze provincie weerbaar moet zijn tegen kwaadwillende mensen die onze kansen en mogelijkheden willen gebruiken voor criminele doeleinden;
• De Wet Bibob in de provincie Noord-Brabant op onderdelen goed geïmplementeerd is en een voorbeeld voor andere provincies¹;
• De visitatiecommissie diverse aanbevelingen heeft gedaan, zoals het breder borgen van weerbaarheid binnen de ambtelijke organisatie, het vaker uitwisselen van gegevens en ervaringen met andere overheden, en het actief en structureel communiceren met het bedrijfsleven over integriteit;

Overwegende dat:
• De visitatiecommissie heeft aangegeven dat voor de aanbevelingen extra capaciteit nodig is;
• De provincie door het gebruik van het instrument Bibob voorkomt dat de overheid criminele activiteiten faciliteert;

Verzoeken GS:
• Ervoor te zorgen dat de Bibob-eenheid blijvend ingezet kan worden en hiervoor voldoende financiële middelen en / of andere middelen beschikbaar te stellen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant